Projekt, który Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych zakłada, że dla minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem konieczne jest wprowadzenie szczególnych regulacji mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom w tym zakresie.

Czytaj także: Koronawirus. Następni wojewodowie za łagodzeniem obostrzeń w DPS i placówkach opieki>>
 

Procedury postępowania w regulaminie

W projekcie nowelizacji zaproponowano uzupełnienie regulacji dotyczącej opracowania regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku domu gminnego - przez wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku, gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot.

Zgodnie z proponowanymi zmianami zostałby wprowadzony wymóg sporządzania do regulaminu organizacyjnego w formie załącznika – procedur dotyczących postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Szczególnie dotyczyłyby one postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia lub zarażenia, kwestii świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, funkcjonowania domu i przyjmowania nowych mieszkańców, przeprowadzania instruktażu dla personelu domu, a także przekazywania mieszkańcom domu niezbędnych informacji.

 

Wymiana informacji

Projekt zakłada również,  że dyrektor domu lub osoba przez niego wyznaczona utrzymuje bezpośredni kontakt z właściwymi ze względu na siedzibę domu służbami i organami w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej w domu oraz na obszarze, na którym dom się znajduje, informuje personel i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów, a także  monitoruje zaopatrzenie domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmuje odpowiednie działania w celu ich niezbędnego uzupełnienia.