W związku ze stanem epidemii zmienione ma być rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej ws. domów pomocy społecznej. Nowelizacja ma na celu m.in. wdrożenie i stosowanie w domach pomocy społecznej procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi.

Zgodnie z projektem rozporządzenia będzie konieczność uzupełnienia regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej. Obowiązujący akt stanowi, że strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez władze samorządowe. W przypadku gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot.

 

Załącznik określi procedury postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego

Projekt wskazuje zobowiązanie do sporządzenia w formie załącznika do regulaminu procedury dotyczącej postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zakres przedmiotowy tej procedury jest określony - ma objąć w szczególności kwestie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia chorobą zakaźną lub potwierdzenia zarażenia mieszkańca domu lub pracownika. Ma też dotyczyć kwestii świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, w tym w przypadku poddania kwarantannie mieszkańców lub pracowników domu.

Określone ma też być funkcjonowanie domu i przyjmowanie nowych mieszkańców, przeprowadzanie instruktażu dla personelu oraz kwestie sposobu informowania mieszkańców domu o zaistniałej sytuacji i zasadach bezpiecznego zachowania się oraz o obowiązujących w tym zakresie zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów.

Jak nam mówi Michał Bochenek, prawnik, ekspert w zakresie pomocy społecznej, zagrożenie koronawirusem nie minęło, a projektowane rozwiązanie legislacyjne przyczyni się do poprawy warunków, w jakich przyszło funkcjonować DPS-om, ale przede wszystkim ujednolici zasady dotyczące procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi w DPS.

- W obecnym stanie prawnym i faktycznym - trwania epidemii - poszczególne DPS-y "indywidualnie - autorsko" opracowują procedury, którym jakkolwiek trudno zarzucić wadliwość, siłą rzeczy różnią się od siebie, co rodzić może konsekwencje dla przyszłych jednolitych wniosków kontroli ("jednolitość orzekania w podobnych sprawach"), formułowania precyzyjnych informacji dla rodzin, które przecież chcą "być na bieżąco" w sprawach ich krewnych - mieszkańców DPS-ów – wyjaśnia.

Zobacz też: Koronawirus. Następni wojewodowie za łagodzeniem obostrzeń w DPS i placówkach opieki>>

Obowiązki w zakresie utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi organami

Dla sprawnego prowadzenia działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada się na dyrektora domu lub osobę przez niego wyznaczoną obowiązki polegające na utrzymywaniu bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na siedzibę domu służbami i organami w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej w DPS oraz na obszarze, na którym się znajduje.

Chodzi o informowanie personelu i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów, a także do monitorowania zaopatrzenia domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

Wskaźnik zatrudnienia w podziale na typy domów

Rozporządzenie reguluje wskaźnik zatrudnienia w podziale na typy domów. Według tych wskaźników, w zespole terapeutyczno-opiekuńczym powinni być zatrudnieni pracownicy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu pomocy społecznej, jeżeli pracują bezpośrednio z jego mieszkańcami. Ponadto przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu wliczania do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi, którzy zostali wskazani przez mieszkańców domu jako pracownicy pierwszego kontaktu, przepis doprecyzowuje, że  zaliczenie tych osób do wskaźnika zatrudnienia będzie proporcjonalne do czasu, w jakim koordynują oni działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

Zdaniem Michała Bochenka to pochodna wykonywania codziennych obowiązków personelu w DPS. - Wiele DPS-ów w okresie epidemii boryka się z poważnymi brakami kadrowymi, m.in. fachowego personelu. Stąd pewne działania w zakresie ustalania na nowo wskaźników zatrudnienia – mówi.

Jak dodaje problemy związane z pozyskaniem wysoko wyspecjalizowanych pracowników: np. psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów znacznie utrudniają obecnie osiągnięcie standardu w zakresie wspominanych wskaźników. - Z tego względu proponuje się uzupełnienie powyższego katalogu osób wykonujących pracę w domu pomocy społecznej o inne osoby pracujące bezpośrednio z mieszkańcami domu pomocy społecznej - dodaje.