Na problem uwagę zwróciła Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS) w interpelacji poselskiej do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra zdrowia (druk sejmowy nr 6721). - Z różnych stron Polski docierają do mnie sygnały o nierównościach w wynagradzaniu pracy pielęgniarek, zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Samorządowcy zwracają uwagę na fakt, że status pielęgniarek zatrudnionych w DPS jest inny niż w sytuacji, gdy pracodawcą jest ośrodek zdrowia lub szpital – podkreśla poseł Dąbrowska-Banaszek. Jak twierdzi, przez ten nierówny status, pielęgniarki z DPS nie otrzymały podwyżek, które ustawowo otrzymały ich koleżanki, pracujące w placówkach ochrony zdrowia.

- To nietypowa sytuacja, która trwa już od wielu lat i powoduje zmniejszanie się liczby pielęgniarek chętnych do pracy i pracujących w DPS – argumentuje.

Sprawdź w LEX: Czy położna może pracować w DPS? >

 


Czyja praca jest trudniejsza

Według autorki interpelacji poselskiej, nie sposób ustalić, czyja praca jest bardziej trudna i istotna: pielęgniarki z DPS czy może pracującej w szpitalu. - Oba przypadki są ważne dla naszego systemu ochrony zdrowia i opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania – przekonuje Anna Dąbrowska-Banaszek. Podkreśla przy tym, że praca pielęgniarki w domu pomocy społecznej nie jest łatwa. Świadczą bowiem często nie tylko działania lecznicze, ale także takie o charakterze opiekuńczym. Według poseł Dąbrowskiej-Banaszek, w  praktyce oznacza to pomoc w żywieniu pacjentów, dbanie o ich czystość, podawanie leków, czy kontrola żywności.

Czytaj w LEX: Odmrażanie pomocy społecznej - wytyczne i praktyka >

- Z pojawiających się informacji wiem, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowym systemem usług medycznych świadczonych w DPS. Według niego, finansowanie zatrudnienia pielęgniarek miałoby zostać włączone do świadczeń refundowanych przez NFZ – pisze w interpelacji. I pyta o to, czy faktycznie prowadzone są działania mające na celu regulację statusu pielęgniarek w DPS oraz kiedy można spodziewać się wyrównania zasad wynagradzania pracy pielęgniarek, pracujących w DPS z pozostałymi, pracującymi w jednostkach leczniczych.  

 


Optymalne rozwiązanie

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma świadomość, że obecny system świadczenia niesamodzielnym mieszkańcom domów pomocy społecznej odpowiedniej opieki pielęgniarskiej wymaga zmian. Dlatego też od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, dotyczące wprowadzenia rozwiązań w powyższym zakresie, których celem jest wypracowanie uregulowań umożliwiających przejęcie finansowania usług pielęgniarskich świadczonych w domach pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyrażam nadzieję, że działania te zaowocują wypracowaniem optymalnych rozwiązań – poinformowała w odpowiedzi Iwona Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czytaj w LEX: Odpłatność za pobyt krewnych w DPS - kwestie praktyczne w dobie koronawirusa >

Z kolei Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia poinformowała, że „kwestie związane z opieką pielęgniarską w DPS-ach są analizowane i weryfikowane w celu zaprojektowania najkorzystniejszych rozwiązań  w tym obszarze we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy udziale Narodowego Funduszu Zdrowia". -  Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające  na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Hospicjów i Domów Opieki Społecznej na czas COVID-19. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 29 maja 2020 r. znak: DZF-VII.77610.31.2020.PSz wyraził zgodę na realizację projektu Narodowego Funduszu Zdrowia pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Działania 5.2 POWER. W ramach projektu zaplanowano dodatki finansowe do wynagrodzeń dla wyszczególnionego personelu medycznego domów pomocy społecznej (m.in. pielęgniarek lub ratowników medycznych) zatrudnionych w ww. podmiotach, który to personel zobowiąże się do wykonywania pracy wyłącznie w jednym miejscu, niezależnie od źródła z jakiego są obecnie finansowane wynagrodzenia ww. pracowników – podkreśliła wiceminister zdrowia.

Czytaj w LEX: OPS w dobie koronawirusa >

 

Status statusowi nierówny

Przy okazji wiceszefowa MRPiPS wyjaśniła, że domy pomocy społecznej, zgodnie z art. 55 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Nie sprawują natomiast funkcji leczniczych i nie zapewniają świadczeń medycznych. Jednocześnie zgodnie z art. 58 ww. ustawy, domy te umożliwiają i organizują mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej, przysługującym im na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowo, jak twierdzi wiceminister Michałek, domy mogą pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, co umożliwia także zatrudnienie pielęgniarek (art. 58. ust. 4 ustawy o pomocy społecznej). Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, zatrudnienie w domach pomocy społecznej uważa się również za wykonywanie zawodu pielęgniarki, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w tej ustawie.

Czytaj w LEX: Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe pielęgniarki w domu pomocy społecznej?  >

- Należy jednak rozróżnić status prawny zatrudnienia pielęgniarek w placówkach służby zdrowia oraz pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Pielęgniarki zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej są pracownikami służby zdrowia, a ich wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku usług świadczonych przez domy pomocy społecznej nie ma możliwości finansowania ich przez NFZ, ponieważ domy pomocy społecznej nie są zakładami opieki zdrowotnej, lecz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – podkreśla wiceminister Iwona Michałek. I dodaje: - Większość pielęgniarek, jest zatrudnianych i wynagradzanych ze środków pochodzących z budżetów tych samorządów, zgodnie z regulaminem wynagradzania ustalonym na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto w niektórych domach usługi świadczą pielęgniarki opieki długoterminowej lub pielęgniarki opieki środowiskowej zatrudnione w jednostkach leczniczych, prowadzonych przez samorządy lokalne.

Czytaj również: Dodatki do pensji w DPS będą, ale nie dla wszystkich>>