RPO wystąpił do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa i organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych tzw. miejsc detencji o informacje na temat ich przygotowania na zagrożenie. Chodzi też m.in. o szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i placówki całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i seniorów. 

RPO przypomina równocześnie, że Polskę obowiązuje Konwencja ONZ ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. - Śledząc doniesienia w mediach dotyczące wprowadzanych w kraju środków ostrożności zmierzających do eliminacji potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dostrzegam brak adekwatnych zaleceń, które odnosiłyby się do wskazanych wyżej miejsc detencji – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do głównego inspektora sanitarnego. 

 


Prośba o opracowanie zaleceń

Zastępca rzecznika prosi o rozważenie opracowania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w tych miejscach. Pyta m.in. czy wśród przebywających w danym miejscu są osoby z podejrzeniem koronawirusa lub osoby, które zdiagnozowano jako jego nosicieli, jakie procedury wprowadzono, jeśli chodzi o profilaktykę zarażeń i jakie są zabezpieczenia dezynfekcyjne, w jaki sposób osoby pełniące służbę lub pracujące w tych miejscach zostały przygotowane na rozpoznawanie symptomów koronawirus i czy w związku z zagrożeniem wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom przebywających w tych miejscach - jeśli tak, to jakie i gdzie. 

RPO dopytuje też, czy osoby zdradzające objawy chorobowe są poddawane testom na obecność wirusa i czy izoluje się tych, którzy zgłaszają objawy mogące świadczyć o zakażeniu się. 

Kolejną kwestią, która w jego ocenie wymaga rozwiązań, jest rozważenie ograniczenia wizyt dla osób z zewnątrz, dodatkowych środków ostrożności i specjalnych procedur związanych z konwojowaniem osób pozbawionych wolności, a podejrzewanych o nosicielstwo.

Czytaj: Specustawa w sprawie koronawirusa do zmiany – są problemy z pracą zdalną>>

W więzieniach, aresztach obostrzenia

Tymczasem jak informuje ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych jest dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych.  - W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki - wskazuje. 

Służba Więzienna zapewnia, że we wszystkich jednostkach penitencjarnych wprowadziła procedury profilaktyki i na bieżąco dostosowuje je do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. A sytuacja jest stale monitorowana.

 


Apeluje jednak, by osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych nie robiły tego, jeśli mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych - gorączkę, kaszel, katar czy duszności. 

Co ważne nie wyklucza też - na skutek pogorszenia sytuacji epidemiologicznej wprowadzenia, bez uprzedzenia i w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzeń lub całkowitego zakazu widzeń. Nie wykluczone są też wstrzymanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego oraz zajęć o charakterze zbiorowym.