Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Projekt wprowadza korzystne zmiany dla pracowników socjalnych.

Zmiany na korzyść pracowników socjalnych

Zgodnie z projektem z 250 zł do 400 zł zwiększona ma być kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – tzw. dodatek terenowy.

Według założeń, z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Umożliwiono też zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

Projekt przewiduje ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Zobacz też: Raport: Pracownicy socjalni zarabiają najmniej w Europie>>

Zmiany w płatnościach w ośrodkach wsparcia

Projekt zakłada też zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy to usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany dotyczą też ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie, zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Dzięki rozwiązaniu, maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

Uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych

Projekt wprowadza możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwia także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki

Projekt podwyższa kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce, tj.:

  • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł;
  • od 11 do 20 osób – 20 tys. zł;
  • powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższone mają być kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Pozostałe rozwiązania

Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną. Doprecyzowano też przepisy dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia. Poszerzono możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.