Dodatek zadaniowy dla pracowników domów pomocy społecznej wynosi 1450 zł i przysługuje także za okres urlopu wypoczynkowego oraz w trakcie zwolnienia związkowego. Tak odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na pytania skierowane przez Federację Związkową  Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Dodatek ten może być także wypłacany pracownikom, którym powierzono bezpośrednią pracę z mieszkańcami jedynie na czas pandemii.

 


Czytaj też: Będą zmiany w pomocy społecznej, wzrośnie dodatek terenowy pracowników socjalnych>>

Dodatek może zależeć od liczby przepracowanych godzin

Jest też możliwość różnicowania wysokości dodatku zadaniowego proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych bezpośrednio z mieszkańcami DPS. Zasady wypłaty dodatku powinny być określone w regulaminie wynagradzania dps, a ten uzgodniony ze związkami zawodowymi, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. 

Dodatek zadaniowy przysługuje osobom pracującym bezpośrednio z mieszkańcami DPS. Dodatkiem zadaniowym można objąć tych pracowników DPS, którzy w zakresie czynności mają wpisaną  bezpośrednią pracę  z pensjonariuszami, albo  takie  zakresy czynności  na czas pandemii  COVID-19  zostały im powierzone.

Z pisma ministerstwa do Federacji wynika, że dodatki te przysługują na takich samych zasadach jak wynagrodzenie, zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej jednostce.