Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Główny Inspektor Sanitarny zaktualizowali rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych i chorych wymagających całodobowej opieki, a także personelu.

Odwiedziny i przemieszczanie się

Zgodnie z zaktualizowanymi rekomendacjami, na terenie placówki przebywać mogą jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, które nie wykazują objawów zakażenia. Aktywność mieszkańców poza terenem placówki powinna być ograniczona.

 


Należy jednocześnie zapewnić mieszkańcom kontakt z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką np. w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi lub przeszkloną oraz z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych. Wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz należy – za ich zgodą – zmierzyć temperaturę ciała przy wejściu do budynku.

Czytaj też: Stażysta nie zastąpi profesjonalisty - obniżenie standardu nie poprawi opieki w DPS-ach>>

Wewnątrz placówki

Sby zminimalizować ryzyko zakażenia, ewentualne spotkania w DPS powinny być organizowane w stałych i małych grupach. Podopiecznym należy zapewnić pomoc psychologiczną oraz właściwą opiekę, w tym przede wszystkim w wykonaniu zabiegów higienicznych.

W DPS należy zapewnić ciągłość usług, uwzględniając przy tym zalecenia dot. higieny i bezpieczeństwa, czyli m.in.: zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu oraz dostępności mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.

Pracownicy, oprócz używania na co dzień osłony ust i nosa, powinni m.in. promować wśród mieszkańców zasady higieny, a także właściwej etykiety postepowania prewencyjnego oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia osób, u których nie zdiagnozowano zakażenia.

W przypadku podejrzenia

W przypadku podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienie zakażenia wirusem zaleca się powiadomienie lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady, skontaktowanie się z najbliższym szpitalem zakaźnym. Można też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osobę z objawami należy odizolować od innych osób przebywających w placówce, a następnie oczekiwać przyjazdu transportu medycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku wystąpienia objawów u pracownika placówki, należy odsunąć go od pracy i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia u mieszkańca lub personelu należy wydzielić osobne pomieszczenie, w których takie osoby będą przebywać na czas leczenia, wydzielić strefę, do której pozostali mieszkańcy i personel nie będą mieli wstępu oraz monitorować stan zdrowia izolowanych osób.