Jak podała Prokuratura Krajowa, decyzją prezydenta m.st. Warszawy z 26 września 2011 r. ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat na części nieruchomości położonej przy ul. Koszykowej 33. "Decyzją z 20 września 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło tą decyzję w części. Rozstrzygnięcie to dotyczyło ustanowienia użytkowanie wieczystego na rzecz Stanisławy R., Haliny P., Jarosława R. Stanisława R. i Ewy R.-Z. SKO przekazało sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania przez prezydenta m.st. Warszawy" - głosi komunikat PK.

W ocenie prokuratury regionalnej decyzja SKO została wydana z rażącym naruszeniem prawa. "W związku z tym w całości powinna ona zostać uznana za nieważną, a postępowanie w tej sprawie powinno zostać wszczęte na nowo" - dodano.

PK podkreśla, że zgodnie z art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego niedopuszczalne jest uchylenie decyzji administracyjnej jedynie w części i przekazanie w tym zakresie sprawy do rozpoznania organowi I instancji. "Stosowanie do art. 138 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję, ale jedynie w całości. Wówczas powinien on przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia w całości przez organ pierwszej instancji" - podkreślono.

Sprzeciw ws. Koszykowej 33 został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z "dziką reprywatyzacją" w stolicy. Zgodnie z decyzją Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, od października 2016 r. takie zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

"Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami" - ocenił Święczkowski.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z "dziką reprywatyzacją" nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. W skład zespołu wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

W listopadzie ub.r. w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie powołano specjalny zespół prokuratorów specjalizujących się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz posiadających duże doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Podawano wtedy, że do zadań nowych prokuratorów będzie należało prowadzenie postępowań związanych z reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. "W szczególności będą oni analizowali akta administracyjne i sądowe, będą opracowywali projekty środków prawnych, a także będą brali udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi" - dodano w komunikacie PK.

Łączna liczba postępowań karnych - uwzględniająca zarówno postępowania przygotowawcze jak i sprawdzające, prowadzonych w obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie - wynosi 140.

"Dobra zmiana w prokuraturze zakończyła czas bezkarności przestępców. Prokuratura cały czas dokonuje gigantycznej pracy polegającej na gromadzeniu materiału dowodowego, który pozwoli na skuteczne oskarżenie sprawców przestępstw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją i skazanie ich na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Działanie prokuratorów ukierunkowane są także na odzyskiwanie bezprawnie przejętych nieruchomości i zwrócenie ich pokrzywdzonym lokatorom" – podkreśla prokurator generalny Zbigniew Ziobro.(PAP)