Jak przekonuje członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski w rankingach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju woj. łódzkie jest oceniane jako jedno z najskuteczniej wdrażających komponent regionalny PO KL. Dzięki temu otrzymało w ostatnich latach dodatkowo na realizację projektów ok. 250 mln zł.

Obecnie do podziału w czterech konkursach jest 54,8 mln zł unijnych pieniędzy. Najwięcej - 30 mln zł - przeznaczonych jest na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach konkursu do dofinansowania przewidziano projekty obejmujące: tworzenie przedszkoli w gminach, gdzie najmniejszy procent dzieci korzysta z przedszkoli oraz rozbudowę już istniejących placówek tak, aby powstały w nich dodatkowe miejsca. Wnioski w tym konkursie przyjmowane będą od 15 stycznia do 12 lutego.

12 mln zł przeznaczonych zostanie na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w regionie. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące m.in. dodatkowe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia oraz współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, w tym projekty obejmujące staże i praktyki zawodowe.

"Chcemy w szczególności zwrócić uwagę na projekty, które będą łączyły szkoły z pracodawcami, bo to jest zapewnienie nie tylko lepszej bazy infrastrukturalnej, przeniesienie programu nauczania bardzo blisko potrzeb przedsiębiorcy, a dla samego ucznia to praktycznie pewność znalezienia pracy" - mówił dziennikarzom na konferencji prasowej Bugajski. Wnioski można składać do 18 marca.

7 mln zł jest do podziału w konkursie na projekty dot. wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wnioski w tym konkursie można składać do 7 lutego. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Premiowane będą projekty skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników, prowadzących działalność w takich branżach jak m.in. turystyka, hotelarstwo, logistyka, przemysł ceramiczny, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, AGD, IT, budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, energia odnawialna.

5,8 mln zł przeznaczonych zostanie na wsparcie pracowników oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. Projekty mają obejmować zarówno nauczycieli jak i pracowników administracyjnych oświaty.

Pieniądze mają być przeznaczone m.in.: na szkolenia i poradnictwo zawodowe, staże i praktyki przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, bezzwrotne wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę), czy też jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł dla osoby, która rozpocznie pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

"To jest bardzo ważne, bo mobilność pracowników jest pewnym problemem dla naszego województwa" - uważa Bugajski. Jego zdaniem, nie są to jednak ostatnie pieniądze w ramach PO KL na lata 2007-13 jakie trafią do województwa łódzkiego.

Dotąd region łódzki w ramach wdrażania poszczególnych priorytetów PO KL otrzymałponad 542 mln euro. Ogłoszono 143 konkursy, na które złożono ponad 15,7 tys. wniosków. Podpisanych zostało ponad 2,9 tys. umów o wartości ponad 2,2 mld zł, a beneficjentom wypłacono już ponad 1,9 mld zł.