Jak tłumaczy Krupa, prowadzone w ostatnich tygodniach rozmowy na temat obsady zarządu nie przyniosły wspólnego stanowiska, a nie chce, by współpraca gmin tworzących GZM rozpoczęła się od konfliktów personalnych. Liczy, że uda się osiągnąć konsensus i do wyboru zarządu dojdzie kilka tygodni później. Do tego czasu tę funkcję będzie wypełniał Krupa jako pełnomocnik.

Czytaj: 29 sierpnia pierwsze zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii>>

We wtorek Krupa rozesłał do prezydentów, burmistrzów i wójtów 40 gmin współtworzących metropolię zaproszenie na pierwszą sesję, która odbędzie się w Katowicach, oraz porządek obrad. Znalazły się w nim m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu GZM na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Zostanie także rozpatrzony projekt uchwały o przyjęciu projektu statutu związku metropolitalnego i odbędą się również wybory przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii.

W porządku obrad nie ma natomiast oczekiwanego wyboru zarządu i przewodniczącego GZM. W śląskiej prasie od kilku miesięcy trwają spekulacje, kto będzie kierował Związkiem, pojawiają się konkretne nazwiska. Krupa zdecydował jednak, że nie wprowadzi tego punktu do obrad I sesji.

Prezydent podkreślił, że przez ostatnie miesiące samorządowcy z woj. śląskiego ciężko pracowali, by zbudować metropolię, co czasem wymagało pójścia na kompromis i współpracy ponad podziałami. „Jestem pewien, że wszyscy włodarze gmin, podobnie jak i ja, wierzą, że metropolia jest ogromną szansą na skok cywilizacyjny dla wszystkich miejscowości, które ją dziś tworzą. Tej szansy nie możemy zaprzepaścić” - oświadczył prezydent.

Krupa dodał, w ostatnich tygodniach odbyło się wiele rozmów dotyczących także obsady zarządu GZM. „Niestety, nie udało się osiągnąć zgodnego stanowiska w tej sprawie, a nie wyobrażam sobie, żeby nasza współpraca rozpoczęła się od konfliktów personalnych, które negatywnie rzutowałyby na jej funkcjonowanie w przyszłości” - wskazał.

„Na metropolię czekaliśmy kilkanaście lat i zaprzepaszczenie tej szansy byłoby niewybaczalnym błędem. Dlatego jestem przekonany, że patrząc w perspektywie długofalowej, dla dobra regionu najlepszym rozwiązaniem jest wybór członków zarządu metropolii kilka tygodni później – w atmosferze zgody i konsensusu” - dodał i podkreślił, że kluczowym zadaniem jest skoncentrowanie się na kwestiach merytorycznych i podjęcie optymalnych działań na rzecz poprawiania jakości życia mieszkańców.

Wraz z próbą wyłonienia składu zarządu trwały konsultacje wypracowanego przez samorząd Katowic projektu statutu GZM (który będzie dyskutowany na sesji 29 sierpnia).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, powstał on 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzeszy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw., zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

Zgodnie z ustawą Katowice mają szczególną rolę w tworzeniu metropolii. Od 1 lipca br. pełnomocnikiem ds. utworzenia związku jest prezydent Katowic, któremu ustawa daje specjalne uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku (ma zadania i kompetencje zgromadzenia metropolii do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru).

Zgodnie z założeniami ustawy metropolia tworzona w centralnej części woj. śląskiego ma wykonywać zadania publiczne w zakresie m.in.: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Wraz z rozpoczęciem działalności Związku w 2018 r., środki dla niego ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (obecne szacunki przewidują, że to źródło zapewni ponad 300 mln zł rocznie w 2018 r.). Pieniądze te mają trafiać do GZM od pierwszego roku jej działalności, czyli od 2018 r.(PAP)