Za przyjęciem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej głosowało 421 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Obecnie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umożliwia tworzenie na terenie innego powiatu, na zasadzie porozumienia starostów, rodzin zastępczych zawodowych oraz publicznych rodzinnych domów dziecka.

Z możliwości tej wyłączone były jednak niepubliczne rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Budziło to wątpliwości zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

Nowelizacja - jak oceniają jej autorzy - przyczyni się do bardziej elastycznego sposobu organizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.