„W większości przypadków to placówki ponadgimnazjalne, w których nie przeprowadzono naboru do klas pierwszych” - dodała Kramarczyk.

Wśród zgłoszonych do likwidacji placówek są tylko dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum specjalne; większość z nich to licea uzupełniające i licea profilowane. Wynika to z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zakłada, że tego typu szkoły mają zostać zamknięte do 1 września tego roku.

Kramarczyk podkreśliła, że w porównaniu z poprzednim rokiem w całym regionie samorządy zgłosiły do likwidacji zdecydowanie mniej szkół. „W poprzednim roku było takich wniosków ponad sto. Może się to wiązać z faktem, że w tym roku mamy wybory samorządowe” - dodała.

Zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia. Jest również zobowiązany do powiadomienia rodziców uczniów oraz kuratora oświaty, który opiniuje uchwały. Opinia kuratora nie jest jednak wiążąca. W przypadku negatywnej opinii samorząd może, ale nie musi rezygnować z planów likwidacyjnych. (PAP)