Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu izby, petycje złożone do Sejmu marszałek kieruje do komisji ds. petycji i wyznacza jej termin na rozpatrzenie.

Jak mówił w środę marszałek Radosław Sikorski, zadaniem komisji będzie "zapoznawanie się z głosem obywali i reagowanie na głos społeczeństwa". Dodał, że petycja to nowa forma aktywności obywateli przewidziana ustawą, która wejdzie w życie we wrześniu.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o petycjach>>>

Rozpatrzenie petycji przez komisję obejmuje przedstawienie jej przez posła wyznaczonego przez prezydium komisji, dyskusję oraz rozstrzygnięcie w sprawie sposobu załatwienia petycji. Komisja ds. petycji będzie mogła także zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

Jak zakłada nowela Regulaminu Sejmu, sposobem załatwienia petycji może być m.in.: wniesienie projektu ustawy lub uchwały; wniesienie poprawki lub wniosku do projektu ustawy w czasie jego rozpatrywania przez inną komisję sejmową lub w czasie drugiego czytania; przedstawienie przez komisję ds. petycji innej komisji sejmowej opinii w sprawie rozpatrywanego przez nią projektu ustawy lub uchwały lub nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja będzie przekazywała marszałkowi Sejmu informację o sposobie załatwienia petycji, a marszałek będzie zawiadamiał podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

W przypadku, gdy postępowanie w sprawie petycji nie zostanie zakończone przed upływem kadencji Sejmu jest ono prowadzone przez komisję w następnej kadencji.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Sejmu komisja ds. petycji będzie m.in. miała prawo do wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne>>>

6 września wejdzie w życie, przygotowana z inicjatywy Senatu, ustawa regulująca zasady składania przez obywateli petycji. Zakłada ona, że petycje można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła robić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje będzie można składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji będzie można żądać zmiany przepisów, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania "w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją, decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot, do którego są kierowane, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.(PAP)