Projekt poselski jest trzecim, który zajmuje się nowelizacją ustawy o sporcie. Wcześniej sejmowa Komisja Sportu i Turystyki otrzymała dwa - rządowy i opracowany przez klub parlamentarny SLD.

Na wtorkowym posiedzeniu plenarnym Tadeusz Tomaszewski (SLD) przedstawił projekt nowelizacji ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, który został opracowany przez podkomisję.

Jak podkreślił, ustawa o sporcie po pięciu latach jej obowiązywania wymaga już doprecyzowania niektórych przepisów, dostosowania ich do aktualnie obowiązujących norm. Zakres proponowanej nowelizacji jest nadal zgodny z jej duchem, ale szczegółowo reguluje te zagadnienia, które pojawiły się w ostatnich latach.

ID produktu: 40285743 Rok wydania: 2013
Autor: Sławomir Fundowicz
Tytuł: Prawo sportowe>>>

Projekt m.in. przewiduje coroczną waloryzacja tzw. świadczenia olimpijskiego, ograniczenie obowiązku tworzenia lig zawodowych, umożliwienie łączenia funkcji w zarządzie związku sportowego z funkcją np. delegata na zjazd wyborczy.

Jedną z głównych proponowanych zmian jest umożliwienie, by osoba zasiadająca w zarządzie związku sportowego mogła jednocześnie być też delegatem na walne zebranie członków związku lub delegatem na zjazd, podczas którego wybierane są władze tego związku.

Obecnie obowiązująca ustawa zakazuje łączenia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego z funkcją w innych władzach tego związku. Oznacza to - podkreślił poseł sprawozdawca - że członkowie władz związku sportowego, takich jak zarząd, nie mogą być równocześnie delegatami np. na corocznym walnym zebraniu związku.

Inna z propozycji zawartych w projekcie, to umożliwienie bycia członkiem związku sportowego także tym klubom, które bezpośrednio nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek, ale realizują cele statutowe związku.

Zdaniem autorów projektu przepis nakazujący klubom sportowym będącym członkami polskiego związku sportowego uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany związek jest zbyt rygorystyczny. Nie uwzględnia np. - zaznaczono w uzasadnieniu - "możliwości zawieszenia działalności klubu z powodu trudności finansowych czy też nieuzyskania w danym sezonie licencji uprawniającej do uprawiania sportu".

Ponadto coroczną waloryzacją ma być objęte tzw. świadczenie olimpijskie, dotychczas wypłacane medalistom igrzysk w stałej kwocie 2483,77 zł brutto. Dotychczas jego wysokość - zgodnie z ustawą o sporcie - była stała, nie ulegała korekcie w zależności od zmiany sytuacji w gospodarce narodowej i zmieniających się kosztów utrzymania.

Jak się ocenia, ustalona pięć lat temu na podstawie średniej płacy kwota, ma dzisiaj o około 40 procent niższą siłę nabywczą. Waloryzacja dotyczy około 600 osób pobierających aktualnie to świadczenie.

W wystąpieniach klubowych wszyscy wnieśli o skierowanie ustawy do dalszego procedowania, nikt nie miał do niej większych zastrzeżeń. Poseł Ireneusz Raś (PO) podkreślił, że projekt jest ważny i celowy, dotyka istotnych dla polskiego sportu spraw, m.in. precyzuje status Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Grzegorz Schreiber (PiS) podkreślił, że nowe regulacje w prawie sportowym są konieczne. Dodał także, że trzeba będzie przyśpieszyć prace legislacyjne.

Przedstawiciel PSL Eugeniusz Kłopotek także podkreślił konieczność przyśpieszenia prac nad jednolitym projektem uwzględniającym wszystkie trzy złożone propozycje - rządową, klubową i SLD, aby ustawa weszła w życie jeszcze w tej kadencji.

Kłopotek zwrócił uwagę na konieczność zmiany statusu obiektów Centralnego Ośrodka Sportu, które są aktualnie jednostkami gospodarki budżetowej i są obciążone wysokimi podatkami.

Bogusław Wontor z SLD opowiedział się za nowelizacją porządkującą obecny system i za skierowaniem projektu komisji do dalszego procedowania. Także wezwał do przyśpieszenia prac "ponad podziałami politycznymi", aby spory w komisji nie spowodowały, że wspólny projekt nie zostanie w terminie przygotowany. Tak, aby jeszcze w tej kadencji znalazł się w Sejmie. (PAP)