W pierwszej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu z 16 października 2018 r. oddalający apelację powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie utrzymującego w mocy nakaz zapłaty weksla.

Pominięcie odsetek

Jednak sąd pominął rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych od daty wymagalności roszczenia, tj. 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy uznał za zasadny zarzut powoda o pominięciu rozstrzygnięcia odsetkowego przez sąd pierwszej instancji, ale mimo to apelację oddalił, wskazując, że uzupełnienie tego braku powinno nastąpić w drodze sprostowania.

Czytaj teżSN przesądzi, czy trzeba publikować sprostowanie nie podpisane przez zainteresowanego>>

Sąd Rejonowy dokonał zaleconego sprostowania na wniosek powoda, ale na skutek zażalenia pozwanej Sąd Okręgowy w Zamościu postanowienie uchylił, co przesądziło o utracie przez powoda należnego mu roszczenia odsetkowego.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu i przekazał temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. SN podkreślił, że wprowadzenie powoda w błąd co do możliwości sprostowania wyroku Sądu Rejonowego nie było zgodne z zasadą zaufania obywatela do państwa, a oddalenie jego apelacji doprowadziło o utraty konstytucyjnie chronionego prawa (roszczenia) majątkowego oraz do naruszenia przepisów postępowania. 

 

Podział majątku

W drugiej sprawie (o sygnaturze I NSNc 40/20) Prokurator Generalny zaskarżył postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z 15 września 2016 r. w  sprawie podziału małżeńskiego majątku wspólnego. Orzeczenie oraz jego uzasadnienie było trzykrotnie zmieniane w trybie sprostowania. Postanowienia te zostały zaskarżone skargą nadzwyczajną.

Sąd Najwyższy uznał, że postanowienie o sprostowaniu, które zmienia merytorycznie prawomocne orzeczenie niezgodnie z intencją sądu, może być przedmiotem skargi nadzwyczajnej.

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi nadzwyczajnej od orzeczenia sądu powszechnego w sprawie cywilnej >

Zmiana co do istoty orzeczenia

Sprostowanie sentencji oraz uzasadnienia prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku w zakresie kwoty pieniężnej przyznanej wnioskodawczyni tytułem dopłaty, pomimo iż nie stanowiło to niedokładności, błędu pisarskiego albo rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, stanowi naruszenie art. 350 § 1 k.p.c., skutkowało bowiem merytoryczną zmianą prawomocnego orzeczenia Sądu II instancji co do istoty sprawy.

Takie działanie stanowiło również naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Istotnymi komponentami konstytucyjnego prawa do sądu są bowiem ochrona prawomocności orzeczenia oraz gwarancje udziału strony w postępowaniu. Tymczasem Sąd Okręgowy w Białymstoku z urzędu wielokrotnie prostując swoje orzeczenie wydawał orzeczenia merytoryczne z urzędu bez udziału stron,  pozbawiając je możności obrony ich praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c.

W konsekwencji Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienia. Podkreślił, że nawet jeżeli w pierwotnym prawomocnym orzeczeniu tkwi błąd wynikający z nieprawidłowego zastosowania prawa materialnego, sąd okręgowy nie mógł tego błędu z urzędu skorygować w trybie sprostowania.  

Sygnatura akt I NSNc 40/20, I NSNc 134/20, orzeczenia z 24 marca 2021 r.