RPD podkreślił, że mali cudzoziemcy o nieustalonym obywatelstwie nie mogą korzystać z pełni praw zagwarantowanych w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka.

"Sytuacja tych dzieci jest szczególnie trudna. Z jednej strony, nie mogą one korzystać z ochrony prawnej państwa, z którego pochodzą lub z którego pochodzą ich rodzice. Z drugiej zaś mają poważne trudności w zalegalizowaniu swojego pobytu w Polsce" - napisał Michalak.

"Taki stan rzeczy nie tylko nie pozwala na odnalezienie przez dzieci stabilizacji życiowej, niezbędnej dla ich prawidłowego rozwoju, ale praktycznie – ze względu na nieudokumentowany pobyt małoletnich – uniemożliwia także udzielenie im jakiejkolwiek pomocy ze strony naszego państwa" - podkreślił.

Rzecznik ponowił swój apel z kwietnia 2016 r. o przyspieszenie prac nad związaniem się przez Polskę postanowieniami Konwencji o statusie bezpaństwowców i Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości.

W ocenie Michalaka, przepisy obu konwencji znacznie poprawiłyby sytuację małych cudzoziemców nieposiadających żadnego obywatelstwa, ułatwiając legalizację ich pobytu w Polsce oraz pozwalając na pełne korzystanie z systemu wsparcia socjalnego, opieki zdrowotnej i edukacji.

RPD zaproponował także wprowadzenie zmian w przepisach o wydawaniu bezpaństwowcom polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca. Jak wyjaśnił, przedstawienie takiego dokumentu - w sytuacji nieposiadania przez cudzoziemców paszportu kraju pochodzenia - jest warunkiem koniecznym skutecznego złożenia przez rodziców dzieci, ich opiekunów lub kuratora wniosku o udzielenie dziecku zezwolenia na pobyt w Polsce.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że na koniec 2016 r. było co najmniej 10 mln bezpaństwowców (czyli osób nieposiadających żadnego obywatelstwa) lub ludzi zagrożonych bezpaństwowością. Jednak dane przekazane organizacji przez rządy mówiły o 3,2 mln bezpaństwowców w 74 krajach.

Według różnych danych m.in. GUS oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce problem bezpaństwowości dotyczy nawet kilku tysięcy osób.

Polska jest jednym z czterech krajów Unii Europejskiej, które nie podpisały ani Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 r., ani uzupełniającej jej Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r. Pozostałe to Estonia, Cypr i Malta.

Jak tłumaczy Maria Pamuła, specjalistka ds. ochrony uchodźców w UNHCR, to że człowiek staje się bezpaństwowcem, bardzo często wynika z rozmaitych zbiegów okoliczności, np. z powodu niedopełnienia formalności przez rodziców. W Polsce problem ten dotyczy np. osób, które przyjechały po konflikcie w Jugosławii albo z ZSRR i - wobec rozpadu tych państw - nie wypełniły formalności koniecznych do potwierdzenia swojego obywatelstwa.

Podpisanie konwencji zobowiązałoby Polskę do uznawania statusu osób, których obywatelstwa nie da się potwierdzić, a które przebywają w kraju. Konwencja gwarantuje też bezpaństwowcom podstawowe prawa – możliwość uzyskania pracy czy dostępu do świadczeń społecznych. UNHCR podkreśla, że dokument ten zapobiega wykluczeniu pewnej grupy osób, które nie mają ochrony ze strony żadnego kraju i - często nie z własnej winy - znalazły się w stanie prawnego zamieszenia.

Grzegorz Dyjak (PAP)