Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową. Jak podkreśla resort zdrowia, nowe przepisy pozwolą pacjentom uzyskać odszkodowanie w około 7 miesięcy. Obecnie w przypadku wystąpienia błędu medycznego jedyną możliwą drogą dochodzenia praw przez poszkodowanego jest proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Trwa on zwykle kilka lat.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego. Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową. Wynagrodzenia są pokrywane ze środków budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że już podczas studiów wprowadzone zostaną przedmioty i zajęcia praktyczne, które mają to zastąpić.

Inny projekt ustawy opracowany w ramach pakietu zdrowotnego, którym we wtorek zajmie się rząd, dotyczy systemu informacji w ochronie zdrowia. Zapisy projektu umożliwiają umawianie się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie, elektroniczne przypominanie o terminie wizyty oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań. Zawarte w projekcie rozwiązania mają m.in. wyeliminować sytuacje, gdy pacjenci zapisują się na kilka wizyt u różnych lekarzy tej samej specjalizacji, a tym samym blokują wolne miejsca.

Rząd omówi też projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadza ona m.in. obowiązek przekazywania przez świadczeniodawców szerszego zakresu danych dotyczących list oczekujących na świadczenia inne niż wysokospecjalistyczne (w szczególności danych dotyczących numeru PESEL). Według resortu zdrowia, umożliwi to NFZ monitorowanie poprawności prowadzenia tych list.

Zakres wymaganych danych zostanie określony w rozporządzeniu, w którym zostaną wskazane też świadczenia. Przede wszystkim będą to świadczenia najtrudniej dostępne, o najdłuższym czasie oczekiwania lub największej liczbie oczekujących. Dotąd przekazywano dane o łącznej liczbie i średnim czasie oczekiwania. Zdaniem MZ, nie pozwalało to na prowadzenie jakichkolwiek analiz w tym zakresie.

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego. Dostosowuje on polskie przepisy do wymogów UE. Chodzi m.in. o tzw. wyłączność danych, czyli zakaz odwoływania się przez określony czas do dokumentacji rejestracyjnej leku oryginalnego. Obecnie w Polsce obowiązuje sześcioletni okres wyłączności danych. Natomiast w dyrektywie UE przyjęto, że składa się on z podstawowych ośmiu lat powiększonych o dodatkowe dwa lata wyłączności rynkowej. W tym czasie możliwa będzie rejestracja produktu generycznego, bez prawa jednak wprowadzania go do obrotu.

Rząd omówi ponadto projekt założeń do ustawy o badaniach klinicznych. Zakłada on doprecyzowanie oraz zmianę przepisów regulujących tryb wydawania przez komisje bioetyczne opinii o planowanych badaniach. Uszczegółowione będą zasady pobierania przez komisje bioetyczne opłat za wydanie opinii oraz zasady finansowania ich prac komisji.

Wprowadzone zostaną także przepisy nakładające obowiązek publikowania na ogólnodostępnym portalu internetowym informacji na temat prowadzonych na terytorium Polski badań klinicznych. W projekcie wpisano definicję "głównego badacza", jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie badania klinicznego. Ma się to przyczynić do uniknięcia wątpliwości dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób za prowadzenie badań.

Rada Ministrów zajmie się sprawą ustanowienia Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020. Przewiduje on działania na rzecz zwiększenia liczby narządów pobieranych od zmarłych. Ma on także na celu rozwój programu przeszczepiania od dawców żywych oraz rozwój ośrodków przeszczepiania komórek krwiotwórczych u dorosłych i dzieci. Zakłada on też wprowadzanie nowych metod leczenia u chorych wymagających stosowania przeszczepów narządowych, komórkowych i biostatycznych.

Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Ponadto rząd będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegłym tygodniu prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej, który ma służyć 20-procentowej oszczędność energii do 2020 roku, zgodnie z celami UE. Projekt ustawy autorstwa resortu gospodarki przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. białych certyfikatów za realizację projektów zmniejszających zużycie energii.

Białe certyfikaty będzie wydawać URE przedsiębiorstwom sprzedającym energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe; ich posiadacze będą mogli liczyć na środki ze specjalnego funduszu. "Białe" certyfikaty nawiązują do "zielonych", przysługujących za produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czy "czerwonych", za łączną produkcję prądu i ciepła.

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz omówią projekt uchwały rządu w sprawie częściowego podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 r.

Rada Ministrów zajmie się także projektem uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego "Kultura+". Celem programu jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom zamieszkałym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Planowane są remonty budynków, w których mieszczą się biblioteki, polepszenie ich wyposażenia oraz uruchomienie korzystania z nowych technologii.

Zakłada się, że dzięki programowi w pełni wyremontowanych oraz wybudowanych zostanie 185-2016 bibliotek. Na program, który miałby obowiązywać przez pięć lat (2011-2015) planuje przekazać się ponad 516 mln zł. Program będą realizować państwowe instytucje kultury: Instytut Książki w Krakowie oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. (PAP)