Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, skupiająca przedstawicieli wszystkich resortów i instytucji zajmujących się tą problematyką, została powołana na podstawie zarządzenia premiera z 13 lutego 2013 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele MAC, a także MSW, MEN oraz MNiSW.

Jej zadaniem jest monitorowanie przejawów dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w życiu publicznym. W realizowanych przez nią działaniach profilaktycznych chodzi m.in. o to, aby było mniej mowy nienawiści, ważne jest też zapobieganie dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła plan działań na rok 2015 organów reprezentowanych w Radzie, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

ID produktu: 40156303 Rok wydania: 2014
Autor: Jarosław Marciniak
Tytuł: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce>>>

Rada przygotowała plan działań na 2015 r., który zawiera informacje o przedsięwzięciach do zrealizowania przez jej członków; działania te będą realizowane w czterech obszarach: monitorowanie, reagowanie, dawanie świadectwa i edukowanie. Wśród planowanych działań jest m.in.: monitorowanie mediów, incydentów i wydarzeń mających znamiona dyskryminacji i nietolerancji, organizowanie konferencji i sympozjów, przygotowanie programów prewencyjnych, prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych, organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów - podało CIR.

Nazwa Rady wynika z ustawy o równym traktowaniu, na podstawie której została ona powołana, zarządzeniem premiera z 28 lutego 2011 r. W 2013 r. zaczęła ona działać w nowym kształcie i strukturze; kieruje nią minister administracji i cyfryzacji, układając odpowiednio współpracę m.in. z ministrami spraw wewnętrznych oraz edukacji.

Ówczesny szef MAC Michał Boni, anonsując pod koniec 2012 r. odsłonę Rady w nowej formule, informował, że rządowa Rada będzie ważnym narzędziem społecznym. "Nie ma mowy o inwigilowaniu czy cenzurowaniu kogokolwiek, ale (chodzi) o to, by dać opór mowie nienawiści (...) Ten projekt nie jest polityczny. W odniesieniu do świata polityki ta rada nie będzie miała żadnych funkcji" - zapewniał.

Wskazywał, że mowa nienawiści, której rada chce się przeciwstawiać, istnieje w zachowaniach ludzi. Przejawia się np. w dyskryminacji mniejszości narodowych, niszczeniu symboli religijnych. Celem takiej rady - podawał - byłoby zatem przygotowywanie rekomendacji dotyczącej profilaktyki, tego jak spowodować, by mowy nienawiści było w Polsce mniej.(PAP)