Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowe przepisy mają poprawić funkcjonowanie i zwiększyć przejrzystość systemu ochrony i rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W praktyce chodzi o skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych - wyjaśnia resort rolnictwa.

Według autorów projektu, efektem nowych regulacji będzie wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych w UE jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Ma to m.in. gwarantować wysoką jakość produktów wprowadzonych do sprzedaży, chronić przed bezprawnym wykorzystywaniem zarejestrowanych nazw w odniesieniu do produktów niespełniających wymagań specyfikacji.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Europejskie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Wzmocniony będzie także system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności. Projektowana ustawa wymienia czyny, za które na jednostki certyfikujące będą nakładane kary pieniężne.

Obecnie nie ma przepisów, które pozwalałyby Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych wykonywać kontrole u producentów, którzy sprzedają produkty wyprodukowane niezgodnie z zarejestrowaną specyfikacją pod zarejestrowanymi nazwami lub nazwami odwołującymi się do nich. Projektowana nowelizacja umożliwi taką kontrolę.

Ponadto głównego inspektora IJHAR-S zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności oraz do publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Konsumentom zapewni to łatwiejszy dostęp do informacji o producentach.

Wprowadzenie nowych regulacji oznacza wdrożenie przepisów wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Unijne oznaczenia ma w Polsce 37 produktów spożywczych m.in. są to sery, miody, mięso i jego przetwory. Uzyskanie takiego oznaczenia ma gwarantować, że produkt jest wytwarzany zgodnie z recepturą od wielu lat stosowaną np. w danym regionie.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)