"Złożenie przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do Konwencji o Prawach Dziecka w czasie obchodzonego w Polsce Roku Janusza Korczaka miałoby szczególną wymowę. Podkreślałoby, bowiem, przywiązanie do głoszonych przez tego wybitnego Polaka idei i autentyczne dążenie do ich urzeczywistnienia" - napisał rzecznik praw dziecka w liście do minister edukacji.
III Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 19 grudnia 2011 r. Wyposaża on Komitet Praw Dziecka w mechanizm rozpoznawania indywidualnych przypadków naruszenia praw dziecka. Jak zaznaczył rzecznik praw dziecka, trzeci protokół umożliwi składanie takich skarg jeśli na poziomie narodowym nie podjęto skutecznych środków zaradczych. Taki mechanizm funkcjonuje już w odniesieniu do innych dokumentów z dziedziny praw człowieka.
"Należy zauważyć, że Polska jest inicjatorem Konwencji o Prawach Dziecka, a inicjatywa wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm skargowy była zgłoszona przez polskiego Rzecznika Praw Dziecka" - przypomniał Michalak.
Konwencja o Prawach Dziecka została jednomyślnie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Weszła w życie 2 września 1990 r. po podpisaniu jej przez pierwszych 20 państw. Jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka - podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie - z wyjątkiem Somalii i USA - ją ratyfikowały.
Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów, które sformułowano kierując się następującymi zasadami: dobra dziecka, równości, poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców oraz pomocy państwa. Na podstawie Konwencji do życia powołany został Komitet Praw Dziecka - organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały. W 2000 r. uchwalono dwa dodatkowe protokoły tematyczne do Konwencji: w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii.
Polska podpisała Konwencję w 1990 r., proces ratyfikacji zakończył się w 1991 r. Na straży przestrzegania postanowień Konwencji stoi w Polsce Rzecznik Praw Dziecka. (PAP)