Połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w środę przegłosowały poprawkę, pozwalającą określać standardy zawodowe przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Poprawka brzmi: "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia".

Poprawkę zgłosił Tomasz Ławniczak (PiS), uzasadniając ją tym, że "każdy rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności zawodowych stosować przepisy prawa oraz między innymi standardy zawodowe". "Standardy ustalają organizacje zawodowe. Ale podczas niemal 13 lat obowiązywania tego przepisu, który przyznaje organizacjom zawodowym przywilej ustalania standardów zawodowych, został uzgodniony tylko jeden standard i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie uzgodnione zostały kolejne" - zaznaczył.

Jego zdaniem "brak standardów wpływa negatywnie na jakość sporządzanych wycen nieruchomości". Dodał, że "niewłaściwie sporządzone opinie o wartości nieruchomości skutkują niepotrzebnym przedłużaniem toczących się postępowań administracyjnych i sądowych poprzez różnego rodzaju odwołania".

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński przyznał w rozmowie z PAP, że chodzi m.in. o "standardy przy wycenie gruntów pod drogi". Przypomniał, że do końca czerwca trwały konsultacje z organizacjami, aby te standardy określić, ale skończyły się fiaskiem. "Dlatego postanowiliśmy to uregulować w ustawie" - powiedział. Zaznaczył jednak, że nadal, przy określaniu standardów, ministerstwo będzie prowadziło konsultacje społeczne.

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami autorstwa MIB zobowiązuje także rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania polisy OC do: operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością.

Nowelizacja ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

W projekcie zaproponowano przywrócenie definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”.

Projekt nowelizacji precyzuje, że pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby.

W projekcie nowelizacji wprowadzono możliwość zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły zgłosić żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia prawa. Pomimo, że deklarują one chęć dalszego korzystania z nieruchomości, obecnie nie ma takiej możliwości prawnej.

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione, oznacza obowiązek zapłaty przez właściciela na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki postawione na nieruchomości. Nieruchomość może zostać sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste wyłącznie w przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała wieczyście, nie przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości.

Przewidziano zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę użytkowania wieczystego tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej.

Nowelizacja ma zapewnić również jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości.

Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem jednego przepisu, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw oraz przepisów działu II i III ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)