W projekcie nowelizacji ustawy o CIT chodzi o firmy o przychodach co najmniej 50 mln euro rocznie (w przeliczeniu na złote) oraz tzw. podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Jeżeli zmiana zostanie wprowadzona, obejmie ok. 2 tys. przedsiębiorstw i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych. Projekt wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) regulację umożliwiającą ministrowi rozwoju i finansów upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe tych podmiotów.

Zgodnie z projektem informacje te byłyby publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie resortu finansów niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w składanych przez nich zeznaniach. Miałyby być one publikowane co rok do 30 września.

Projekt przewiduje, że dane te będą obejmować: firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika; wskazanie roku podatkowego; informacje o wysokości: osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.

Resort finansów wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że upublicznienie danych podatkowych największych podmiotów-podatników podatku CIT ma w założeniu pośrednio przyczynić się do zwiększenia ich skłonności do prawidłowego wypełniania ich zobowiązań podatkowych.

Według MF jest to instrument o "miękkim" charakterze, który nie daje gwarancji zwiększenia dochodów z tytułu podatku CIT. Wskazano, że fakt pojawienia się danego podatnika na liście ma świadczyć tylko i wyłącznie o tym, iż osiągnął on przychód w wysokości przekraczającej 50 mln euro lub stanowił podatkową grupę kapitałową. Podkreślono, że nie oznacza to, iż podatnik nieprawidłowo rozliczył swoje zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego np. stosując mechanizmy optymalizacyjne.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, którego skutkiem ma być wzrost liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.

Głównym celem noweli jest wprowadzenie nowego modelu działania schematu identyfikacji elektronicznej. Dziś, jak podkreślono w uzasadnieniu, poziom dostępności publicznych usług elektronicznych w Polsce jest niezadowalający. Jak zaznaczono, jednym z powodów takiego stanu jest to, że sposobów elektronicznego uwierzytelniania się jest wiele, ale większość z nich ma ograniczone zastosowanie - poszczególni dostawcy usług elektronicznych korzystają z własnych mechanizmów.

To powoduje, że osoba korzystająca z e-usług świadczonych przez różne podmioty zmuszana jest do uczenia się i zapamiętywania różnych procedur identyfikowania się w różnych systemach teleinformatycznych, zarządzanych przez różnych dostawców usług. W efekcie często się do nich zniechęca, albo zaczyna posługiwać się podobnym lub identycznym zestawem danych identyfikujących w ramach różnych usług, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo.

Projekt ma więc na celu zapewnienie możliwości użycia w publicznych usługach online sprawdzonych w praktyce środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, np. banki czy telekomy. Takie podejście może spowodować szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online - czytany w uzasadnieniu.

Projekt definiuje publiczny schemat identyfikacji elektronicznej, zakłada, że centralnym elementem będzie Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, a model identyfikacji będzie federacyjny (rozproszony) - czyli korzystający z różnych środków identyfikacji, używanych przez różne instytucje czy firmy.

W skład publicznego schematu identyfikacji elektronicznej wchodzić będzie także "węzeł transgraniczny", czyli system teleinformatyczny pośredniczący w wymianie danych, wykorzystywany w procesie transgranicznego uwierzytelniania osób przy pomocy środków działających na terenie państw członkowskich UE. Z mocy prawa do węzła krajowego zostanie z mocy prawa przyłączona elektroniczna platforma usług administracji publicznej.

Rząd zajmie się też projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministrem Rozwoju i Finansów.

Według uzasadnienia projektu przewiduje on zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenia barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Projektowane zmiany przewidują m.in. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi. Propozycja zakłada umożliwienie odliczenia kosztu zakupu usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zaznaczył, że ostateczny kształt projektu został dokonany w procesie szerokich konsultacji, których efektem była tzw. Biała księga innowacji.

Rada Ministrów omówi również sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Autor: Mateusz Roszak, Wojciech Krzyczkowski, Marcin Musiał (PAP)