Odpowiedź:  Rację ma urząd skarbowy.

VAT-ZZ

W niektórych przypadkach uzyskanie zwrotu VAT wymaga wniosku (zob. przykładowo art. 87 ust. 5 czy art. 87 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.). W przypadkach takich wniosek złożony może być, między innymi, na formularzu VAT-ZZ (stosowanie tego formularza jest jednak fakultatywne; wniosek może również zostać złożony w inny sposób, w szczególności w formie „zwykłego” pisma). A zatem formularz VAT-ZZ służy do składania wniosków o zwrot podatku, np. w przypadku dokonywania wyłącznie sprzedaży poza terytorium kraju (zob. art. 87 ust. 5 u.p.t.u.) czy w przypadku całkowitego braku sprzedaży (zob. art. 87 ust. 5a u.p.t.u.).

Od występowania z wnioskami o zwrot podatku odróżnić należy składanie wniosków o zaliczenie zwrotu nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (składanie takich wniosków jest możliwe na podstawie art. 76b § 1 w zw. z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Formularz VAT-ZZ nie służy do składania takich wniosków, a więc rację ma urząd skarbowy, że na podstawie wniosków składanych na formularzu VAT-ZZ nie zalicza kwot zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań w podatku dochodowym.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 22.05.2015 r.