Resort finansów wyjaśnił w uzasadnieniu do projektu zmian w VAT i Ordynacji podatkowej, że zawarte w nim propozycje zmian stanowią implementację przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej nowych zasad określania (od 1 stycznia 2015 r.) miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (tzw. ostatecznych konsumentów).

Zobacz: KE: zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych od 2015 roku >>

Wdrożenie nowych przepisów unijnych wiąże się z koniecznością zmian w ustawie o VAT oraz stworzenia systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy – usługodawcy wskazanych usług - będą rozliczać VAT. Chodzi o tzw. system mini one stop shop (MOSS), czyli mały punkt kompleksowej obsługi.
"Przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi umożliwią podatnikom świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby działalności gospodarczej podlegającej rozliczeniu VAT należnego z tytułu świadczenia tych usług, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

System MOSS ma mieć charakter fakultatywny i będzie uproszczeniem dla podatników. "Dzięki temu systemowi podatnicy mogą uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji. To rozwiązanie stanowi odzwierciedlenie systemu obowiązującego do końca 2014 r. w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami przez usługodawców niemających siedziby działalności gospodarczej w Unii Europejskiej" - wskazało MF.

W praktyce w ramach nowej procedury podatnik zarejestrowany w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji) składa drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi wraz z należną kwotą VAT. Następnie państwo członkowskie identyfikacji przekaże deklarację wraz z zapłaconą kwotą VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej.

Mały punkt kompleksowej obsługi dostępny będzie dla podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna) oraz dla podatników niemających siedziby w UE (tzw. procedura nieunijna). MF zaznaczyło, że firma, która zdecyduje się na korzystanie z MOSS będzie musiała stosować go w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich konsumpcji. "Z systemu tego nie można zatem korzystać fakultatywnie w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich" - podkreśliło MF.

"Co niezwykle ważne, deklaracje VAT składane w systemie MOSS stanowią niejako uzupełnienie deklaracji VAT, którą podatnik składa w swoim państwie członkowskim w ramach krajowych obowiązków w zakresie VAT" - dodano.

Zgodnie z projektem Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego będzie organem właściwym dla podmiotów stosujących tzw. mały punkt kompleksowej obsługi w przypadku gdy państwem członkowskim konsumpcji (miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami) jest Polska. Będzie on odpowiadał za pobór VAT w związku z usługami, dla których miejscem świadczenia będzie Polska oraz za kontrolę rozliczeń tego podatku. (PAP)

mmu/ son/

Zobacz: Zmieni się miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych >>