Pytanie
Firma zatrudniała pracownika na umowę o pracę. Pracownik podczas umowy zmarł. Wynagrodzenie za ostatni miesiąc zostało wypłacone dzieciom, ponieważ Pan ten nie miał żony tylko żył w konkubinacie. Dzieci są nieletnie.
Komu należy wystawić PIT-11 dzieciom czy matce tych dzieci?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Z pytania wynika, że PIT-11 należałoby wystawić dla każdej osoby, która otrzymała świadczenia wynikające z uprzednio istniejącego stosunku pracy.
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 631 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Natomiast prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
Przypomnijmy, że do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający określone warunki:
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
małżonek (wdowa i wdowiec),
rodzice.
Śmierć pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wystawienia informacji PIT-11 - wynika on z przepisów art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.
Występują dwie zasady ustalania adresatów informacji PIT-11.
Jeśli bowiem wynagrodzenia lub inne świadczenia ze stosunku pracy zostały wypłacone pracownikowi przed jego śmiercią, wykazujemy je w PIT-11 wystawionym na jego nazwisko. W praktyce pracodawcy przekazują PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego dołączając do niego informację, że pracownik zmarł.
W przypadku, gdy na rzecz wymienionych wyżej osób uprawnionych zostały zrealizowane prawa majątkowe z art. 631 k.p. (zostały im wypłacone przysługujące zmarłemu pracownikowi należności ze stosunku pracy), pracodawca powinien wystawić PIT-11 dla każdej osoby, na rzecz której dokonano wypłaty.
Natomiast w razie otrzymania przez spadkobierców należności po zmarłym pracowniku na podstawie przepisów prawa spadkowego, pracodawca nie wystawia na nich PIT-11.
Z pytania wynika więc, że PIT-11 powinny otrzymać osoby, które otrzymały świadczenia od pracodawcy ich zmarłego ojca.
Przykład
W którym wierszu druku PIT-11 należy ująć przychód uzyskany przez żonę, z tytułu wynagrodzenia za naszego zmarłego pracownika – pkt 8 (prawa autorskie i inne prawa), czy pkt 10 (inne źródła)?
Zakładając, że wspomniane świadczenia zostały wypłacone na podstawie art. 631 k.p., przychód żony zmarłego pracownika stanowi przychód z praw majątkowych. Oznacza to, że należy go wykazać w części E, wiersz 8 formularza PIT-11, który dotyczy praw majątkowych.
Sławomir Liżewski