Podatniczka jest emerytką i osobą niepełnosprawną. Od lat cierpi na dotkliwe bóle kręgosłupa. Jako rozwiązanie doraźnie łagodzące cierpienia lekarze zalecili aplikowanie do jej kręgosłupa blokad przeciwbólowych. Ta metoda pozwala jej chociaż przez pewien okres na w miarę normalne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Niestety terapia ta wiąże się ze znacznymi wydatkami. Podatniczka posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na blokady zostały potwierdzone fakturą VAT.

Podatniczka powzięła wątpliwość, czy koszty tej terapii może zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne i odliczyć od podatku dochodowego? Zdaniem podatniczki, przedmiotowe wydatki mieszczą się w zakresie wydatków na cele rehabilitacyjne określone w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawdź w LEX: Czy mąż może odliczyć wydatki na rehabilitację żony, która wykonuje działalność gospodarczą? >

 


Zamknięty katalog wydatków

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe. Podkreślił, że rozpatrując, czy poniesione przez podatniczkę wydatki na aplikowanie do kręgosłupa blokad przeciwbólowych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zaznaczyć należy, że katalog wydatków zawarty w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja art. 26 ust. 7a ww. ustawy jest niedozwolona. Dyrektor KIS podkreślił, że w przedmiotowej sprawie należy rozważyć, czy wydatki na blokady przeciwbólowe do kręgosłupa można zakwalifikować do wydatków wymienionych w pkt 6, tj. do wydatków na zabiegi rehabilitacyjne lub do wydatków wskazanych w pkt 12, tj. na leki.

Zobacz również: Wydatki na leki można odliczyć, ale na suplementy już nie zawsze >>

Stwierdził, że w przypadku terapii polegającej na aplikowaniu do kręgosłupa blokad przeciwbólowych nie można mówić o typowych zabiegach rehabilitacyjnych w potocznym ich rozumieniu, tym samym nie można uznać, że podatniczka poniosła wydatek na cele rehabilitacyjne o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Leki i produkty lecznicze

Analizując uprawnienie do odliczania od dochodu – na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT – środka wykorzystanego do wykonania ww. blokady dyrektor KIS wyjaśnił, że w przepisach ustawy o PIT brak jest definicji „leku” – a zatem posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Wynika z nich, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydawania w tej aptece.

Czytaj w LEX: Czy dla kwalifikacji leku celem odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy posługiwać się potocznym rozumieniem leku, czy klasyfikacją opartą na PKWiU? >

Lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu a lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Z kolei produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Czytaj w LEX: Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup inhalatora oraz leków?  >

 

Wykaz produktów mających cechy „leku” dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP. Ponadto do obrotu dopuszczone zostają bez konieczności uzyskania pozwolenia, produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich stosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu. Podstawą sprowadzenia takiego produktu leczniczego jest jednak zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

Kilka warunków odliczenia leku

Dyrektor KIS podkreślił, że osoba niepełnosprawna, która chce skorzystać z odliczenia przewidzianego w art. 26 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT musi spełnić następujące warunki: dokonać zakupu produktów posiadającego cechy „leku”, ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł, posiadać imienny dokument potwierdzający poniesienie wydatku z tego tytułu (np. faktury) oraz posiadać potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania tych leków.

Zatem samo posiadanie przez podatniczkę faktury VAT z której wynika, że poniosła wydatki na blokady przeciwbólowe do kręgosłupa nie uprawnia do zakwalifikowania tych wydatków do wydatków na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, tj. do wydatków na leki. Tylko w sytuacji, gdy oprócz faktury podatniczka będzie dysponowała: dokumentem potwierdzającym, że zakupiła produkt spełniający cechy leku, wykorzystanego do wykonania ww. blokady oraz potwierdzeniem wydanym przez lekarza specjalistę, że lek ten  powinna stosować (stale lub czasowo) lub kserokopią recepty, z której wynika, że został przepisany jej ten lek może od dochodu odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami za zakup leku, a kwotą 100 zł.

Natomiast wydatków na aplikację leku do kręgosłupa nie sposób zakwalifikować do kategorii wydatków wskazanych w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT, tj. do wydatków na leki, ani też do wydatków na cele rehabilitacyjne wskazane w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, wobec czego wydatki na ten cel nie podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.126.2020.2.MM