Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że w ramach ulgi dla niepełnosprawnych można odliczyć wydatki na leki. Nie można rozliczyć jednak wszystkich kwot. Odlicza się różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem odliczenia jest również zalecenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określony lek (stale lub czasowo).

Istotna definicja leku
Warto zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia daje zakup leku. Ustawa o PIT jednak nie definiuje tego pojęcia. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB2/415-351/13-4/AK, posiłkowo należy się oprzeć na definicji zawartej w Prawie farmaceutycznym. Organ podatkowy dodał, że wykaz produktów spełniających cechy leku na terytorium Polski został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Suplement, tylko jeśli jest lekiem
Oznacza to, że wydatek poniesiony na nabycie suplementu diety może podlegać odliczeniu wyłącznie, jeśli spełnia on cechy leku i jest dopuszczony do obrotu. Wysokość wydatków na zakup leków i suplementów ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
 

Ulga na internet tylko przez dwa lata >>