Zgodnie z przepisami wydatki z tytułu użytkowania sieci internet poniesione odlicza się od podstawy opodatkowania (dochodu). Co istotne, odliczenie to – zwane popularnie ulgą internetową - przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Z ulgi można zatem skorzystać tylko przez dwa lata i tylko pod warunkiem, że nie była odliczana wcześniej.

Odliczenia dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku. Podstawą jest faktura. Odlicza się kwotę brutto, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.
 

Ustawa o podatku od spadków i, Paweł BorszowskiUstawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz >>
Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne. >>