Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało, że podatnik w marcu 2019 r. złożył wniosek o orzeczenie niepełnosprawności. Dokument otrzymał dopiero w czerwcu 2019 r. W wydanym orzeczeniu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł, że niepełnosprawność wnioskodawcy (urodzonego 8 lutego 1958 r.) istnieje od 38-go roku życia. Wnioskodawca jest właścicielem samochodu osobowego i w latach 2017-2018 ponosił wydatki związane z jego używaniem. Jego wątpliwości sprowadzały się do odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie takiego orzeczenia mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej już za lata 2017-2018.

  

Bestseller
Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Sama niepełnosprawność ważniejsza niż data dokumentu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0112-KDIL3-2.4011.407.2019.2.KF z 8 listopada br. wyjaśnił, że podstawowym warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, która poniosła wydatek m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Co do zasady, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania dokumentu. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Zobacz również: Mikrorachunki podatkowe można weryfikować - nawet z telefonu >>

 

Wcześniejsze odliczenie ulgi możliwe

Organ podatkowy potwierdził, że w sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w 2019 r., ale z jego treści wynika, że niepełnosprawność wnioskodawcy istnieje od 38-go roku życia (a więc w analizowanej sprawie od 1996 r.), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za lata wcześniejsze. Powinien on zatem skorygować poprzednie rozliczenia rocznego PIT i odliczyć ulgę.