Najszerszą kategorię odliczeń obniżających podstawę opodatkowania stanowią wydatki rehabilitacyjne. Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą w rozliczeniu PIT podatnicy, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają 13,2 tys. zł (dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2019 r.).

Zobacz również:
Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe >>

Komu przysługuje ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2019 rok >>
 

Jeden z trzech stopni niepełnosprawności daje prawo do ulgi

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę której dotyczy wydatek – orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Sprawdź w LEX: Czy wydatki na porady psychologa można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? >

 


Co można odliczyć w ramach ulgi dla niepełnosprawnych?

Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, wyjaśnia, że odliczeniu wykazanemu w załączniku PIT-0 podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wśród których wymienić należy – adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opiekę pielęgniarską w domu czy utrzymanie psa asystującego.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Potrzebne faktury, ale są wyjątki

Jak tłumaczy Kuba Lewandowski, wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Chodzi tu np. o faktury. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. - Wydatki na opłacenie przewodników przez osoby niewidome, utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome oraz używanie samochodu osobowego na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej 2280 złotych rocznie – podkreśla ekspert. Dodaje także, warunkiem odliczenia pozostałych wydatków, jest fakt, że nie mogą być one zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie mogą być też finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sprawdź w LEX:

Czy z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać dziecko dowożone na zabieg przez rodziców? >

Czy można odliczyć ulgę rehabilitacyjną jeżeli łóżko rehabilitacyjne zostało zakupione przed otrzymaniem decyzji o niepełnosprawności? >

Czy rodzic niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera, może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej? >