W ramach ulgi prorodzinnej lub ulgi na dziecko odliczyć można za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do małoletnich dzieci kwotę 92,67 złotych.

Ważny próg dochodowy i liczba dzieci

W przypadku opieki nad jednym dzieckiem odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły kwoty 112 tys. zł lub kwoty 56 tys. zł w przypadku podatnika, który nie pozostaje w związku małżeńskim.

 

Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce tłumaczy, że w przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka, kwota miesięcznego odliczenia wynosi dla dwojga małoletnich dzieci 92,67 złotych miesięcznie na każde dziecko, w przypadku trojga i więcej małoletnich dzieci – odlicza się 92,67 złotych miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko i 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zobacz również: Ulga na internet cały czas istnieje >>

Ekspert podkreśla, że w przypadku kwalifikowania się do ulgi przez więcej niż jedno dziecko, kryterium dochodowe nie obowiązuje. Co istotne, przestanie ono także obowiązywać w momencie, w którym jedno z dzieci podatnika kwalifikuje się do ulgi przez niepełny rok (np. z uwagi na urodzenie się bądź ukończenie 18 roku życia w trakcie roku).

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Odliczenie kwot jest możliwe również w przypadku podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, które bez względu na wiek otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub dzieci uczących się do ukończenia 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów przekraczających 3089 złotych.

 


Kto ma prawo do odliczenia ulgi na dziecko w PIT?

Odliczenia mogą dokonać oboje rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub dowolnej proporcji ustalonej przez nich. - W przypadku gdy rodzice nie pozostają w związku małżeńskim, mogą oni zdecydować przy wspólnym porozumieniu, że jedno rozlicza całość ulgi a drugie nie rozlicza wcale lub oboje rozliczają ulgę w ustalonej proporcji. Natomiast jeżeli pomiędzy rodzicami nie nastąpi porozumienie w sprawie odliczenia ulgi, wówczas będzie im ono przysługiwało w równych częściach – zwraca uwagę Kuba Lewandowski.

Zobacz również: Fiskus spyta sąsiada, kto zajmuje się dzieckiem >>

Odliczenie proporcjonalne za każdy miesiąc

W przypadku gdy dziecko przekracza cenzus wiekowy (18. lub 25. rok życia), ulgę należy obliczać również za miesiąc w którym dziecko przekracza ww. wiek. W przypadku dzieci nowo narodzonych, ulgę należy liczyć od miesiąca urodzenia.

Kuba Lewandowski wyjaśnia, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT-O, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów PESEL podając imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Co istotne, w przypadku ulgi prorodzinnej, niewykorzystana kwota ulgi może być zwrócona na rachunek bankowy podatnika, jeżeli podatnik nie zdołał odliczyć całości ulgi ze względu na niski dochód i odprowadzał do polskiego systemu ubezpieczeniowego składki. Ponadto, ulga na dzieci będzie uwzględniana dla osób powyżej 18. roku życia uczących się którzy wykonują władzę rodzicielską.

Czytaj w LEX: Osoba samotnie wychowująca dziecko a rozliczenie roczne PIT >

- Finalnie mając na uwadze wprowadzenie od 2019 r. usługi e-PIT, w przypadku podatników którzy w rozliczeniu za 2018 r. składanym przez system e-PIT dodawali ulgę na dzieci, system e-PIT automatycznie przeniesie wprowadzone dane dzieci w ubiegłym roku, jeżeli spełnione będą przez podatnika/podatników limity dochodowe, a także automatycznie wprowadzona zostanie ulga na dzieci w przypadku dzieci urodzonych w 2019 r. na podstawie danych pochodzących z rejestru PESEL, również w przypadku spełnienia kryterium dochodowego – podsumowuje ekspert.

Czytaj w LEX: Zasady rozliczania zaliczek na PIT z tytułu dochodów z pracy zagranicznej >