Wkroczenie w II etap odmrażania gospodarki oznacza też odmrażanie części usług medycznych. W szpitalach na razie wszelkie zabiegi planowe są wstrzymane, ale podczas środowej konferencji prasowej rząd zapowiedział, że po 6 maja zezwala na uruchomienie rehabilitacji. Będzie się jednak ona odbywała w rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki dla gabinetów fizjoterapeutycznych i dla systemu  rehabilitacji ambulatoryjnej wynika, że w przychodniach ma przebywać zmniejszona liczba zatrudnionych, którzy mają pracować w systemie zmianowym. Poza tym powinni oni zachowywać pomiędzy sobą dystans 2 m. Przyjście pacjenta na rehabilitację powinno być poprzedzone wywiadem epidemiologicznym przez telefon zaś on sam do fizjoterapeuty powinien stawić się w masce.

 

Szczegółowe zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych są  następujące:
 

Zalecenia dla pracowników:
 

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

Zasady pracy gabinetów w czasie epidemii:

 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległościpomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie np. przez rozłożenie przerw na posiłki
 • Szczególną troską należy otoczyć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych .
 • Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 • Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji telefonów czy maili

 

Reżim przyjmowania pacjentów w gabinecie jaki zaleca rząd:
 

 • Przed wykonaniem usługi  poradnia rehabilitacyjna powinna zrobić wywiad telefoniczny  w celu  ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. Można to zrobić posługując się zestawem pytań przygotowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
 • Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami np. osoby nieletnie, niepełnosprawne
 • Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej / rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami.
 • Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 • Klient/pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.
 • W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 • Pacjent i jego opiekun używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Procedury obowiązujące  w trakcie wykonywania usługi rehabilitacyjnej:

W stosunku do pacjentów:

 1. Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
 2. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

Związane z warunkami pracy

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).
 2. W stosunku do pracowników gabinetu obowiązkowe jest noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic  przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

 

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska, czyli wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych.
 2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.

 

Procedury zapobiegawcze w razie  podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi:

 1. Obowiązek zapoznania personelu gabinetu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19
 2. Pracownicy i obsługa gabinetu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pacjent nie powinien zostać wpuszczony na teren gabinetu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli klient znajduje się w podmiocie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami  oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania klientów, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.