MF zaproponowało w styczniu, by decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego były zwolnione z opłaty skarbowej. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w ubiegłym tygodniu wzmocnił te propozycję; stwierdził, że trzeba zwolnić te świadczenia podatku dochodowego. "Jeżeli pomoc ze strony państwa ma być efektywna, konieczne jest uwolnienie jej od wszelkich obciążeń fiskalnych" - ocenił Piechociński. Jego zdaniem obywatel, który otrzymuje wsparcie od państwa nie powinien z tego powodu ponosić dodatkowych kosztów.

"W tej chwili dodatek energetyczny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W resorcie trwają jednak prace nad projektem rozporządzenia, które zwolni te świadczenia z podatku" - poinformowało PAP biuro prasowe resortu finansów.

Przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej przewiduje, że opłata ta nie będzie pobierana od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Zwolnienie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do końca br.

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała niedawno PAP, że osoby, które wystąpią o zwrot opłaty skarbowej pobieranej w związku z decyzją w sprawie dodatku energetycznego, otrzymają pieniądze. Aby dostać zwrot trzeba będzie wystąpić do urzędu gminy lub miasta.

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy - czyli tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej - przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z połowy 2013 r. Decyzje w sprawie przyznania tego dodatku wydawane są na wniosek, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. To oznacza, że powinny one podlegać opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Tymczasem z opłaty tej jest zwolniona decyzja wydawana w sprawie dodatku mieszkaniowego.

O zajęcie się sprawą i zwolnienie z opłaty skarbowej decyzji ws. dodatku energetycznego apelowali do Ministerstwa Finansów przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

"Mając na uwadze, że dodatek energetyczny przysługuje wyłącznie osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (...) nie znajduje się racjonalnych podstaw do zróżnicowania zasad pobierania opłaty skarbowej za wydanie wyżej wymienionej decyzji" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Zdaniem MF rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, bowiem procedura przyznawania dodatków energetycznych jest w toku.