Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jej zadaniem było zwiększenie efektywności zarządzania płynnością sektora finansów publicznych poprzez lepsze wykorzystanie wolnych środków zgromadzonych w sektorze publicznym oraz środków przyjętych do depozytu sądowego.

Na mocy noweli instytucje gospodarki budżetowej przekazały na konta resortu finansów kwotę 230 mln zł; państwowe instytucje kultury - 170 mln zł; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 230 mln zł; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna - 930 mln zł; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 1,46 mld zł. Z tytułu depozytów sądowych na rachunki MF trafiło 3,62 mld zł.

"Zrealizowanie już w 2015 r. całego planu obniżenia potrzeb pożyczkowych w wyniku wprowadzonych zmian ustawowych wynikało głównie z większej niż zakładana wartości depozytów sądowych ulokowanych na rachunkach Ministra Finansów – ich wartość na koniec 2014 r. wynosiła 3,4 mld zł" - wyjaśniło MF.

Zmiana przewidywała m.in. rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów na kolejne jednostki sektora finansów publicznych. Zdecydowano także, że pieniądze składane do depozytu sądowego zostaną przeniesione z rachunków sądów w bankach komercyjnych na rachunki depozytowe ministra finansów otwarte w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zgodnie z nowelą minister finansów ma prawo do czasowego wykorzystywania tych środków.

Objęte konsolidacją jednostki sektora miały do 28 lutego przenieść obsługę bankową do BGK oraz ulokować wolne środki na rachunkach ministra finansów. Również do 28 lutego na rachunki ministra finansów miały zostać przeniesione pieniądze składane w depozyt sądowy (za wyjątkiem depozytów terminowych objętych okresem przejściowym).

Resort finansów poinformował, że w "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018" założono, że w wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe w 2015 r. zostaną obniżone o 4,5 mld zł (docelowo o 5,5 mld zł). (PAP)