Jeden z mieszkańców gminy wniósł skargę na bezczynność prezydenta miasta dotyczącą zwrotu kosztów dowozu jego niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

Skarżący zażądał od sądu administracyjnego zobowiązania organu do podjęcia odpowiedniej czynności administracyjnej. Jego zdaniem bowiem departament edukacji uporczywie unika spełnienia ustawowego nakazu zwrotu kosztów dowozu poprzez uniemożliwianie zawarcia wymaganej ustawą umowy.

WSA wyjaśnił, iż w obowiązującym stanie prawnym zwrot kosztów przejazdu ucznia odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

Przyjęcie, że zasady określone są w umowie wyłącza kwalifikację, że to uprawnienie wynikające z mocy prawa.

Organ nie rozstrzyga sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej lub też innego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zwrot kosztów dowozu ucznia następuje bowiem poprzez zawarcie umowy przez organ ze stroną.

Takiej formy działalności administracji publicznej nie kontrolują natomiast sądy administracyjne – podkreślił sąd.

Postanowienie WSA w Olsztynie z 16.05.2017 r., sygn. akt II SAB/Ol 28/17, nieprawomocne