Egzamin rozpoczynał się o godz. 9. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Mieli godzinę na jego rozwiązanie. Następnie była przerwa, po której rozwiązywali zadania z matematyki. Ta część egzaminu trwała półtorej godziny. Uczniowie z dysfunkcjami (np. z dysleksją) mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań.
Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie.
Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w czwartek. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Drugi test zawiera zadania z matematyki.
Na teście z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zadania. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.
W jednym z zadań z chemii - zilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie mieli wskazać spośród czterech odpowiedzi tę, w której znalazła się informacja jakiej nie znajdzie się zamieszczonym fragmencie.
W innym trzeba było wskazać i uzasadnić, który z dwóch rysunków przedstawiających sposób zbierania wodoru do probówki jest prawidłowy. W jeszcze innym trzeba było uzupełnić schemat reakcji estryfikacji.
Z kolei w jednym z zadań z fizyki w tabeli przedstawiono wartości ciepła właściwego i gęstości trzech wybranych substancji (wody, węgla i gliceryny). Gimnazjaliści posługując się nimi mieli zdecydować czy zdania: "Krople gliceryny utrzymują się na powierzchni wody" i "Dostarczenie tej samej ilości ciepła równym masom rtęci i wody powoduje większy wzrost temperatury rtęci niż wody" są prawdziwe czy fałszywe.
Rozwiązując zadania z biologii gimnazjaliści musieli wykazać się m.in. wiedzą na temat budowy stawonogów, hormonów regulujących poziom cukru, czy dziedziczenia grup krwi w rodzinie.
Rozwiązując zaś zadania z geografii musieli umieć posługiwać się skalą przy odczytywaniu odległości na mapie, odróżnić południki od równoleżników. Za zadanie mieli przypisać wybrane cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki krajom alpejskim: Austrii i Szwajcarii oraz przypisać wymienione atrakcje turystyczne Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Górom Świętokrzyskim.(PAP)

Arkusze egzaminacyjne>>

Polecamy: Egzamin gimnazjalny 2014: na historii Jagiellonowie i państwo krzyżackie