Trzy organizacje - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych - w środę przyjęły wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2015. O swoim stanowisku związki poinformowały w czwartek.

Związkowcy w komunikacie wskazali, że w założeniach do projektu wzrost gospodarczy w 2015 r. oparto na popycie krajowym. "Centrale związkowe zwracają zatem uwagę na poziom spożycia indywidualnego - zakładany wzrost spożycia w kolejnym roku jest wątpliwy wobec: niewystarczającego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, zamrożenia na kolejny rok funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej, utrzymującego się wysokiego bezrobocia, tendencji na rynku pracy, niskiej siły nabywczej społeczeństwa, liczby biednych pracujących, niskiej wysokości emerytur i rent oraz ich znikomej waloryzacji" - napisali związkowcy.

Rząd planuje też - zdaniem związkowców - zbyt wysoki poziom inflacji.

Ich obawy budzi informacja o planie dalszego zmniejszania deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,7 proc. PKB, bo - ich zdaniem - zmniejszenie deficytu w relacji do PKB w minionych latach dotknęło przede wszystkim najuboższych.

Podkreślają, że aby polska gospodarka była oparta na wiedzy, jak deklaruje rząd, wynagrodzenia powinny wzrastać szybciej. "To szczególnie istotne wobec poprawiających się wyników finansowych przedsiębiorstw, rosnącej wydajności pracy, niskich kosztów pracy oraz wysokiego poziomu zaangażowania i umiejętności pracujących. Konieczny jest zatem wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz poprawa sytuacji osób pracujących w sektorze publicznym" - czytamy w informacji.

Związki zawodowe negatywnie oceniają zamrożenie na kolejny rok progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, a także utrzymania kolejny rok z rzędu stawki VAT na poziomie 23 proc. z uwagi na negatywny wpływ m.in. na popyt wewnętrzny. Oznacza to - ich zdaniem - zwiększenie obciążeń podatkowych i obniżanie poziomu życia społeczeństwa, a więc sytuację odwrotną wobec deklaracji rządowych.

Centrale związkowe jako zdecydowanie niewystarczające oceniły działania rządu aktywizujące osoby bezrobotne, co w szczególności dotyczy osób w wieku 50+ oraz osób młodych. Krytykują też to, że środki z Funduszu Pracy są nadal zamrożone.

Związki zawodowe we wspólnym stanowisku zwróciły też uwagę na brak odniesień do sytuacji demograficznej w kraju.

Wątpliwości OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ budzi prognozowany w założeniach projektu budżetu państwa na 2015 rok poziom wzrostu inwestycji prywatnych - przedsiębiorcy nadal ostrożnie podejmują decyzje inwestycyjne. Uważają też, że przecenia się w założeniach znaczenie programu Polskie Inwestycje Rozwojowe - na 52 złożone projekty, wstępnie zaakceptowano jedynie 8 o wartości 6,55 mld zł - żaden z projektów się nie rozpoczął.

OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ podtrzymały ponadto w dokumencie wspólnie ustalone w maju br. propozycje dotyczące wzrostu w 2015 r. wynagrodzenia minimalnego (wzrost nie mniej niż 7 proc.), waloryzacji emerytur i rent (wzrost nie mniej niż średnioroczny wzrost cen towarów i usług w 2014 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014) oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (wzrost nie mniej niż 9 proc.).

Zgodnie z przyjętymi w czerwcu przez rząd założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. PKB wzrośnie o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Rząd proponuje też wzrost płacy minimalnej do 1750 zł od 2015 r.

Dokument przewiduje, że w latach 2014-2015 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020.

Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych).

Według założeń stopa bezrobocia na koniec 2015 r. wyniesie 12,2 proc. W 2015 r. nie są planowane zasadnicze zmiany w systemie podatkowym. (PAP)