Użytkownik LEX Kadry zadał ekspertowi pytanie:

Regulamin pracy nie określa szczegółów dotyczących zwolnień lekarskich. Czy w przypadku otrzymania przez pracownika e-zwolnienia, wpłynięcie zwolnienia na platformę z e-zwolnieniami u pracodawcy jest równoznaczne z poinformowaniem pracodawcy o niezdolności do pracy i pracownik nie musi wówczas informować nikogo więcej o swojej nieobecności? Czy jednak pracownik powinien w takiej sytuacji poinformować przełożonego lub dział HR o swojej niezdolności do pracy i fakcie wystawienia e-zwolnienia? Jeśli tak to w jakim czasie powinien to zrobić, w jaki sposób i kogo powinien powiadomić o wystawionym e-zwolnieniu?

Odpowiedź

W razie zaistnienia niezdolności do pracy wskutek choroby pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o tym fakcie i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione w formie elektronicznej, czy też w formie pisemnej.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - dalej r.s.u.n.p., przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Nie ulega wątpliwości, że okolicznością, która w świetle przepisów prawa pracy usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy jest m. in. niezdolność do pracy wskutek choroby.

Czytaj też: Czasem e-zwolnienie nie wystarczy, żeby ZUS wypłacił zasiłek >

Z § 2 ust. 2 r.s.u.n.p. wynika, że w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli więc pracownik stanie się niezdolny do pracy wskutek choroby, powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o tym fakcie i przewidywanym okresie trwania tej niezdolności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Powyższe obowiązuje zarówno pracownika, któremu zostało wystawione zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej, jak i pracownika, któremu takie zaświadczenie zostało wystawione w formie pisemnej. Przepisy r.s.u.n.p. nie czynią bowiem w tym zakresie żadnej różnicy pomiędzy pracownikami otrzymującymi zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej i pracownikami otrzymującymi zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej.

 


Z wyżej przywołanego § 2 ust. 2 r.s.u.n.p. wynika ponadto, że jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (np. telefon, poczta elektroniczna) albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

To oznacza, że sposób zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy (np. niezdolności do pracy wskutek choroby) w pierwszej kolejności powinny regulować przepisy prawa pracy obowiązujące u tego pracodawcy. W tym zakresie należy zawrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 104(1) § 1 pkt 9) Kodeksu pracy - dalej k.p., pracodawca stosujący regulamin pracy określa w nim m.in. przyjęty u danego pracodawcy sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Czytaj też: Jak będą działały e-zwolnienia? >

Natomiast, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca informuje pracownika na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Stąd też, jeżeli przepisy prawa pracy nie określają sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracownik ma prawo zawiadomić o chorobie pracodawcę osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Oznacza to, że w takiej sytuacji pracownik może o swojej chorobie zawiadomić bezpośrednio pracodawcę, jak również może to zrobić za pośrednictwem innej osoby (np. współpracownika, bezpośredniego przełożonego).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Czy istnieje możliwość odbioru nadgodzin z października w grudniu? >

Kontrola zawartości i przestrzegania regulaminu pracy >

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i udzielanie zwolnień od pracy >

Choroba pracownika a wynagrodzenie >

Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Czy należy się urlop okolicznościowy na macochę, ojczyma współmałżonka? >

Czy brak ważnych badań kontrolnych stanowi przeszkodę do udzielania pracownikowi urlopu okolicznościowego? >

Czy można prosić pracownika o pisemne wyjaśnienie przyczyn nieobecności? >