Po pierwszych konsultacjach i analizach można już przedstawić kilka istotnych postulatów. Aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań w zakresie równego traktowania, należy skutecznie odbiurokratyzować niektóre działania administracji publicznej. Należy również systematycznie upowszechniać wiedzę na temat finansowych skutków nieprzestrzegania zasady równego traktowania. Obecnie polityka równościowa postrzegana jest jako "kosztochłonna". Nie przebija się w dyskursie publicznym wiedza na temat korzyści płynących z inwestowania w taką politykę. Jest ku temu sprzyjający klimat, ponieważ - jak wynika z powyżej wspomnianych badań - ponad 2/3 obywatelek i obywateli twierdzi, że rząd Polski powinien podejmować więcej działań na rzecz równego traktowania różnych grup osób. Poparcie dla różnych form działań rządu jest bardzo wysokie - od 74% dla pośredniczenia w sporach w sytuacji, gdy jedna ze stron sporu jest gorzej traktowana, do 84% dla wprowadzania w szkołach programu nauczania na temat równego traktowania. Sytuacja taka współistnieje z niską wiedzą na temat zjawiska dyskryminacji. Część osób twierdzi, że nie spotkała się z dyskryminacją, a jednocześnie deklaruje, że była gorzej potraktowana np. ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność, inni mylą to pojęcie z każdą formą niesprawiedliwości. Aby mieć pełną wiedzę na temat różnych zjawisk, należy prowadzić monitoring polityki równościowej, m.in. poprzez badania. Obecnie w Polsce nie istnieje system zbierania danych dotyczących dyskryminacji w różnych obszarach życia.

Kolejnym postulatem jest dostosowanie struktur administracji publicznej do charakteru polityki równościowej poprzez uelastycznianie sztywnych procedur i koncentrowanie się na celu, a nie na działaniach. Należy też skonstruować system motywacyjny, który nagradzałby kreatywność i wysokie kompetencje pracowników administracji publicznej.

Jeśli chodzi o zapisy w polskim prawie, to istnieje szereg korzystnych regulacji, jednak wiele z nich nie jest przestrzeganych lub generuje skutki odwrotne do przewidywanych. "Właśnie dlatego w ramach projektu 'Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia' jesienią uruchamiamy duży projekt szkoleniowy. 460 pracowników administracji centralnej zostanie przeszkolonych w zakresie prawa równościowego i przeciwdziałania dyskryminacji" - komentuje Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. "W ramach konsultacji otrzymuję też wiele uwag do ustawy antydyskryminacyjnej. Dwa lata działania ustawy to czas wystarczający, aby ocenić jej skuteczność, dlatego w przyszłym roku planuję jej nowelizację" - zapowiada Pełnomocniczka.

Projekt "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.rownetraktowanie.gov.pl.

Pliki graficzne dostępne pod adresem: http://zlecone.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_siz.pap.pl&_PageID=1062&depID=151325&_CheckSum=2136448988

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).