Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało dziś projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (nr z wykazu 158). 29 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 listopada w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. To akt wykonawczy do ustawy o świadczeniu wspierającym, która wchodzi w życie od nowego roku.

Czytaj również: Najważniejsze będą czynności z najwyższą punktacją przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia>>

Kwestionariusz samooceny wypełni wnioskujący o decyzję w sprawie wsparcia

Teraz resort rodziny opublikował wzory dokumentów, które będzie wypełniała sama osoba z niepełnosprawnością, starając się o świadczenie wspierające – wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzór kwestionariusza samooceny swojego funkcjonowania. To ten dokument, który jest załącznikiem do opublikowanego projektu rozporządzenia, będzie istotny dla składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia. Trzeba bowiem pamiętać, że formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, który jest załącznikiem do rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia, będzie wypełniał skład ustalający. Kwestionariusz samooceny zaś będzie składał się z odpowiedzi samej osoby zainteresowanej, która sama będzie mogła ocenić swoje funkcjonowanie.

Ocena będzie dokonywana poprzez:

  • formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością,
  • obserwację,
  • wywiad bezpośredni,
  • ocenę funkcjonowania,
  • kwestionariusz samooceny trudności w funkcjonowaniu. 

Osoba wnioskująca o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia oceni swoje wykonywanie codziennych czynności jak np. poruszanie się, dbanie o higienę, przygotowanie posiłków, porozumiewanie się i wiele innych. Będzie mogła zaznaczyć, że ma np. brak zdolności do wykonania danej czynności, ma zdolność ograniczoną lub częściowo ograniczoną albo ma pełną zdolność do jej wykonania. Szczególnie istotne jest, że w kwestionariuszu uwzględniono to, że ktoś może porozumiewać się polskim językiem migowym lub metodami alternatywnymi (AAC) – będzie mógł to zaznaczyć.

 


Wzór wniosku o wydanie decyzji w sprawie potrzeby wsparcia

Wzór wniosku o wydanie decyzji uwzględnia dane osoby wnioskującej lub jego przedstawiciela ustawowego, np. adres zameldowania, zamieszkania jeśli jest inny, nazwę organu wydającego orzeczenie i jego termin. Będzie też trzeba zaznaczyć, czy wnioskujący zgadza się na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu stałego pobytu. Do wniosku będzie trzeba dołączyć załączniki:

  • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
  • kopię orzeczenia
  • dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych – jeżeli dotyczy
  • upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością – jeżeli dotyczy.

Projektodawca nie przekazał w Rządowym Centrum Legislacji terminu na konsultacje społeczne opublikowanego projektu. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2024 r., od kiedy to będzie można wnioskować o świadczenie wspierające.