Nowelizację przygotowali senatorowie. W uzasadnieniu do zmian napisano, że ma ona na celu systemowe uregulowanie problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

W przeszłości kwestia dostępu przywięziennych zakładów pracy do zamówień publicznych była uregulowana. Przepisy mówiły, że przy udzieleniu zamówień przedsiębiorstwom podległym resortowi sprawiedliwości oraz gospodarstwom pomocniczym działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

"Jak wykazała praktyka, uregulowanie to miało fundamentalne znaczenie dla przywięziennych zakładów pracy, szczególnie tych, których wyroby i usługi ukierunkowane były na podmioty sfery budżetowej. Podnosiło to konkurencyjność, a co najważniejsze – pozwoliło na tworzenie nowych miejsc pracy dla skazanych" - napisano w ustawie.

W aktualnie obowiązującej ustawie takich przepisów nie ma, co - wraz z ostatnim kryzysem gospodarczym - spowodowało znaczny spadek liczby skazanych zatrudnionych w przywięziennych zakładach pracy.

Z danych wynika, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności spadło z 2947 w 2008 r. do 1806 na koniec 2011 r. (w przeliczeniu na pełne etaty). Przychody przywięziennych zakładów pracy zmniejszyły się z 861,1 mln zł w 2008 r. do 415,7 mln zł w 2011 r.

"Obserwowane od kilku lat stopniowe ograniczanie możliwości zatrudnienia skazanych powoduje, iż oddziaływanie na nich za pomocą jednego z podstawowych środków realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest oddziaływanie poprzez pracę, jest bardzo ograniczone" - napisano.

W zaproponowanej przez Senat nowelizacji dodano przepis, zgodnie z którym regulacji Prawa zamówień publicznych nie będzie się stosowało do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej.

W uzasadnieniu zaznaczono, że zamówienie nie będzie objęte reżimem ustawy, jeżeli jego celem będzie zatrudnienie osób pozbawionych wolności, a ich wartość nie przekroczy tzw. limitów unijnych. Dla dostaw i usług jest to 130 tys. euro, a dla robót budowlanych – 5 mln euro.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. (PAP)

mmu/ pad/ gma/