Zgodnie z ustawą, wydatki na prewencję wypadkową mają stanowić 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Tak jak dotychczas, przedsiębiorcy, którzy inwestują w poprawę bezpieczeństwa pracy, będą mogli w drodze konkursu ubiegać się o dofinansowanie tych wydatków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy precyzują, że zasady tych konkursów będzie ustalał prezes ZUS.

Ustawa określa także maksymalną wysokość tego dofinansowania. Będzie ona uzależniona od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Im mniej pracowników firma zatrudnia, tym większą część wydatków na bezpieczeństwo pokryje ZUS. W przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób dofinansowanie wyniesie do 90 proc. szacowanej wartości projektu; od 10 do 49 osób - do 80 proc.; od 50 do 249 osób - do 60 proc. i od 250 osób - do 20 proc. szacowanej wartości projektu.

Szacunkową wartość projektu we wniosku o dofinansowanie określali będą przedsiębiorcy.

O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, nie zalegają z podatkami oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Projekt określa także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Paweł Żebrowski