Wymiary stopni schodów znajdujących się na drodze ewakuacyjnej wskazano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania dla schodów

Wymagania i wymiary dla schodów, które mogą stanowić element drogi ewakuacyjnej zawarto w Dziale III - Budynki i pomieszczenia w Rozdziale 4 - Schody i pochylnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 

Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa zestawienie:

 • 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
  • b) minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
  • c) maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
 • 2. Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
  • b) minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
  • c) maksymalna wysokość stopni – 0,175 (m).
 • 3. Przedszkola i żłobki:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
  • b) minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
  • c) maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
 • 4. Budynki opieki zdrowotnej:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,4 (m),
  • b) Minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
  • c) Maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
 • 5. Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,9 (m),
  • b) minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,9 (m),
  • c) maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
 • 6. We wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych:
  • a) minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
  • b) minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
  • c) maksymalna wysokość stopni – 0,2 (m).

W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to powyżej.
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli powyżej.
Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.

Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż: 

 1. 14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej,
 2. 17 stopni - w innych budynkach.

Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.
Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.

 


Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m.
Krzysztof Zamajtys