"Podstawowy warunek jest jeden - pracodawca musi zagwarantować pracownikowi minimum dwuletnie zatrudnienie - z czego rok jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zdajemy sobie sprawę, że w Łodzi wciąż brakuje miejsc pracy, mimo że bezrobocie spadło poniżej 9,5 proc. i wciąż wykazuje tendencję spadkową. Łódź powoli wychodzi z trudnej sytuacji, którą mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, gdy bezrobocie sięgało 35 procent" - poinformowała dziennikarzy w czwartek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Zdaniem dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia Piotra Borsa, nowa forma wsparcia sprawi, że młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy będą dostawać umowy o pracę, zamiast często stosowanych przez pracodawców tzw. umów śmieciowych.

Przeczytaj: Świętokrzyskie: ponad 123 mln zł na aktywizację młodych bezrobotnych

"Każdy pracodawca, który zgłosi się do Urzędu Pracy i zadeklaruje chęć zatrudnienia osoby do 30 roku życia dostanie pokrycie części składek i wynagrodzeń do wysokości minimalnej płacy na 12 miesięcy - co nie oznacza, że musi płacić minimalne wynagrodzenie; chcielibyśmy nawet, aby było ono większe. Umowa, którą przedsiębiorca z nami zawrze, zagwarantuje, że przez kolejny rok będzie zobowiązany do samodzielnego utrzymania tego stanowiska" - podkreślił Bors.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne to nowy instrument wsparcia dla pracodawców oraz przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia. Korzystający z niego pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy na rok - z refundacją kosztów - oraz we własnym zakresie utrzymać zatrudnienie po upływie tego okresu przez kolejny rok. Umowa nie zostanie zawarta, jeżeli przez ostatnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w przedsiębiorstwie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zainteresowanie łódzkich pracodawców udziałem w programie jest duże - od początku roku wnioski w Urzędzie Pracy złożyło ok. 120 podmiotów na kwotę 4,9 mln zł. Jak dodał Bors, w razie potrzeby prezydent miasta wystąpi o kolejne środki na realizację programu.

Zobacz także: Pracodawcy zatrudniający młodych bezrobotnych otrzymają wsparcie finansowe

Z wnioskiem o zwiększenie przyznanej puli środków łódzki Urząd Pracy wystąpił już w innym programie wsparcia rynku pracy - w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Łódź otrzymała w ramach KFS kwotę 3,5 mln zł, tymczasem do 11 lutego br. wpłynęło 420 wniosków na kwotę, która znacznie przekracza limit otrzymanych środków. Urząd wystąpił o dodatkowe środki KFS - 6,5 mln zł.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20 proc., zaś 80 proc. sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa dotacja może sięgać nawet 100 proc. Pieniądze z KFS można wydać m.in. na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie potrzebne do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej oraz ubezpieczenie w okresie kształcenia. (PAP)