Kolejne 324 mln euro mają być wydane na gospodarkę niskoemisyjną, a 278 mln euro na badania i rozwój. Zakłada to zatwierdzony RPO dla woj. mazowieckiego w obecnej perspektywie finansowej UE.

„Teraz pilnie przystąpimy do prac nad uszczegółowieniem” - zapewnił Struzik na poniedziałkowej konferencji prasowej. Ocenił, że prace potrwają 2-3 miesiące, a pierwsze nabory powinny ruszyć w lipcu br.

Marszałek przyznał, że pieniądze uzyskane w tej perspektywie finansowej są mniejsze niż w poprzedniej o ok. 700 mln euro. „Mazowsze z powodu naszego wysokiego PKB na głowę mieszkańca jest traktowane jako region lepiej rozwinięty” – wyjaśnił.

Dodał, że dzięki pracom na forum UE Mazowsze otrzymało status regionu przejściowego, w związku z czym udało się uzyskać „jeszcze przyzwoitą ilość pieniędzy”. „Gdybyśmy byli traktowani jako rozwinięty region, pieniędzy byłoby jeszcze mniej” – tłumaczył.

Marszałek województwa zwrócił uwagę, że RPO koncentruje się na podniesieniu konkurencyjności regionu, wsparciu sfery badawczo-rozwojowej, zwiększeniu nakładów na transfer technologii, a także wsparciu dla sektora MŚP.

„Na pewno jest to kolejna szansa dla Mazowsza, wzmocnienia naszego rozwoju” – podkreślił Struzik.

Na inwestycje drogowe w ramach RPO mają zostać przeznaczone 232 mln euro. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim te inwestycje, które zwiększą dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Chodzi głównie o drogi wojewódzkie, lecz także niektóre drogi lokalne. Zarząd województwa chce pozyskać unijne finansowanie m.in. na drogę nr 747 - doprowadzającą ruch do mostu na Wiśle, czy na obwodnice miast, w tym Grodziska i Mławy.

W programie ponadto zabezpieczono 135 mln euro na rozwój infrastruktury kolejowej. Dotacje mają objąć m.in. modernizacje linii czy zakup nowego taboru dla Kolei Mazowieckich.

324 mln euro mają trafić na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Chodzi np. o budowę instalacji OZE, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy inwestycje prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto 24 mln euro mają zostać przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi. Za te pieniądze mają być budowane np. regionalne instalacje przetwarzające śmieci czy punkty selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach RPO 278 mln euro przeznaczonych ma zostać na badania i rozwój. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać instytucje naukowe oraz konsorcja naukowe czy przedsiębiorstwa, m.in. na transfer technologii.

Ponad 230 mln euro ma trafić na rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu. Pieniądze mają się przyczynić do wzmacniania konkurencyjności sektora MŚP. Z funduszy będą mogły skorzystać też samorządy, które będą chciały lepiej przygotować swoje tereny pod inwestycje, tak by zachęcać potencjalnych inwestorów.

Ponad 450 mln euro ma być przeznaczone na walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową. Na promocję trwałego zatrudnienia ma trafić 137,9 mln euro, edukację – niezależnie od wieku (161,9 mln euro), a na wspieranie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wspieranie ekonomii społecznej (172,4 mln euro).

108 mln euro ma trafić na ochronę zdrowia. Samorząd województwa planuje skorzystać z dotacji unijnych m.in. na budowę nowego szpitala psychiatrycznego „Drewnica” w Ząbkach oraz na stworzenie centrum onkologii przy szpitalu wojewódzkim w Siedlcach.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk wyjaśnił na konferencji, że za zarządzanie RPO odpowiedzialny będzie zarząd województwa. Będzie on również certyfikował wydatki ponoszone w ramach funduszy europejskich. Wdrażanie programu zostanie powierzone m.in. Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Komisja Europejska w piątek poinformowała o przyjęciu strategii wydawania unijnych środków w latach 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw. Dzięki tym programom ponad 20 mld euro trafi na rozwój innowacji, małych i średnich firm i ochronę środowiska. (PAP)