Powód spółka EFL Service SA we Wrocławiu domagała się zasądzenia nakazem zapłaty solidarnie od pozwanych ETC "Polskie Specjały" sp. z o.o. 244 tys. 700 zł z weksla. Spółka powodowa wyjaśniała, że jest posiadaczem weksli wystawionych przez spółkę pozwaną na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA. Wierzytelności zostały przeniesione przez Fundusz na rzecz strony powodowej w drodze cesji.

Czytaj w LEX: Weksel in blanco i deklaracja wekslowa >

Weksel bez terminu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił powództwo i nakazał zapłacenie wskazanej sumy i pokrycie kosztów procesu. Od tego wyroku pozwana spółka złożyła apelację żądając uchylenia nakazu zapłaty. Podniosła zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem łączącym spółki, a weksel miał być płatny w dowolnym terminie.  A także - zarzut przedawnienia roszczeń z umów leasingu, zawartych w 2012 roku. 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu powziął wątpliwość czy w przypadku porozumienia wekslowego przyznającego wierzycielowi prawo do dowolnego określenia terminu płatności weksla, bez wskazania najpóźniejszej daty płatności, uzupełnienie weksla datą płatności nieodpowiadającą dacie wymagalności zabezpieczonego roszczenia, w szczególności jakąkolwiek datą późniejszą, należy uznać za uzupełnienie zgodne z zawartym porozumieniem?

Uchwała SN- płatność

Jak wyjaśniała uchwałę sędzia Anna Owczarek sens weksla in blanco musi być oznaczony konkretną datą. Data jest niezbędna, gdyż od niej liczy się 3 -letni termin przedawnienia roszczeń.

Czytaj w LEX: Weksel in blanco - wystawienie i obieg >

Wypełnienie weksla i uzupełnienie o datę po upływie przedawnienia stosunku podstawowego jest niedopuszczalne, tak jak niedopuszczalne jest świadczenie bezterminowe ( według art. 353(1) kc). Ponadto jak określił sąd - takie wypełnienie weksla niezgodne by było z art. 65 kc.

- Data płatności weksla nie może być dowolna - mówiła sędzia Owczarek. - Najwcześniejsza dopuszczalna data to data wymagalności zobowiązania, a najpóźniejsza - data przedawnienia.

Sygnatura akt III CZP 72/19, uchwała 3 sędziów Izby Cywilnej SN z 17 lipca 2020 r.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Ochrona dłużnika wekslowego w świetle dowolnego oznaczenia terminu płatności weksla in blanco przez wierzyciela >