"Nie zaobserwowano bowiem negatywnych zjawisk związanych z tzw. spiralą deflacyjną, kiedy to ujemnej inflacji towarzyszy obniżanie się nominalnych przychodów przedsiębiorstw. Dynamika przychodów ogółem przyspieszyła z 1,6 proc. w ujęciu rocznym w IV kwartale 2014 r. do 4,6 proc. r/r w I kwartale 2015 r. Przyczyniły się do tego wyższa dynamika sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym (w ujęciu realnym i nominalnym) oraz dynamika przychodów finansowych, przede wszystkim w obszarze różnic kursowych oraz inwestycji finansowych" - informuje NBP w swojej analizie. 
Bank centralny dodaje, że koszty przedsiębiorstw rosły wolniej niż przychody. Z kolei dzięki poprawie wyniku na operacjach finansowych i wzroście dynamiki wyniku sprzedaży w I kwartale 2015 r. wyraźnie wzrosły wynik finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,8 proc. i 9,7 proc. r/r. - informuje w analizie NBP. 
"Nadal rósł odsetek firm rentownych – w I kwartale 2015 r. osiągnął on poziom 68,7 proc. wobec 67,6 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększał się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (tj. o ponad 5 proc.). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie miały miejsca wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw" - zaznacza NBP. 
Z danych prezentowanych przez bank centralny wynika też, że w I kwartale 2015 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach wrosło o 2,2 proc. r/r. Największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe oraz usługi, natomiast wyraźny spadek zatrudnienia odnotowano w budownictwie, energetyce i górnictwie. 
"Razem ze wzrostem zatrudnienia w I kwartale 2015 r. rosły koszty wynagrodzeń, a jednocześnie także przeciętne płace. Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była więc zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4 proc. r/r)" - głosi komunikat. 
W I kwartale 2015 r. nastąpił też wzrost wydajności pracy, choć w 2014 roku wydajność spadła. "Był to efekt wyższej dynamiki sprzedaży od dynamiki zatrudnienia – nominalnie dynamika wydajności pracy wyniosła 2,0 proc. Wzrost dynamiki wydajności był nieco wyższy w dużych firmach (1,9 proc., po okresie spadku wydajności) niż w sektorze MSP (1,7 proc.)" - informuje NBP. 
W sektorze przedsiębiorstw - wynika z analizy banku centralnego - nadal obserwowano ożywienie aktywności inwestycyjnej, trend rosnący wykazywały też wszystkie wskaźniki płynności (najsilniej wzrosła płynność gotówkowa).