"Nowe regulacje umożliwią realizację i monitorowanie projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji po 31 grudnia 2012 r., m.in. przez wprowadzenie mechanizmu refinansowania z Rachunku Klimatycznego kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie odpowiedniki" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Chodzi o udzielenie przez te fundusze dofinansowania ze środków innych niż Rachunek Klimatyczny na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Nowelizacja upraszcza zasady monitorowania projektów oraz raportowania o wydawanych środkach i osiągniętych efektach ekologicznych. Rezultatem zmian ma być przyspieszenie wydatkowania środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym - wyjaśniła strona rządowa.

"Zaproponowane rozwiązania wpłyną korzystnie na zwiększenie inwestycji chroniących środowisko" - podkreśliło CIR.

Zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji dotyczą m.in. ujednolicenia systemu monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring będzie NFOŚiGW.

Ograniczone i zmniejszone będą "obciążenia organizacyjne i finansowe" beneficjentów. Zostaną oni zwolnieni z obowiązku finansowania i przedkładania NFOŚiGW raportów z weryfikacji dotyczących informacji o przebiegu realizacji programu oraz efektach osiągniętych w związku z unikaniem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych.

W nowelizacji dopuszczono refinansowanie z Rachunku klimatycznego kosztów własnych poniesionych przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie na realizację programów związanych z ochroną środowiska (np. działania adaptacyjne do zmian klimatu).

Zostanie także wprowadzony podział projektów pozytywnie ocenianych przez NFOŚiGW na podstawowe i rezerwowe, gdy limit środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym nie pozwala na wsparcie wszystkich programów. Jak wyjaśniło CIR, umieszczenie na liście rezerwowej oznacza, że projekt nie został definitywnie odrzucony, tak jak to było obecnie. Ponadto programy z listy rezerwowej będą miały szansę na dotację ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym oraz innych środków NFOŚiGW.

Zgodnie z proponowanymi zmianami NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie będą mogły przekazywać środki innych niż pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto do rezerwy budżetu państwa w celu finansowania przedsięwzięć i projektów związanych z ochroną środowiska.

Rząd podjął także uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury Polski i Warszawy jako gospodarza 19. konferencji klimatycznej (Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wraz z 9. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz 39. sesji organów pomocniczych konwencji; spotkanie odbędzie się od 11 do 22 listopada 2013 r.

"Dzięki jej organizacji nasz kraj przez dwa lata może mieć znaczący wpływ na negocjacje dotyczące problematyki zmian klimatu, energetyki oraz zielonej gospodarki" - podkreśliło CIR.

Według rządu ze względu na skalę wydarzenia najlepszym miejscem spotkań i konferencji klimatycznych byłby Stadion Narodowy wraz z dodatkowymi obiektami, takimi jak Torwar lub Pałac Nauki i Kultury. (PAP)

mick/ pad/ jbr/