Jak przekazała PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego, jednym z pierwszych był trwający od 18 czerwca do 2 lipca nabór projektów dotyczących „poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” - w trybie pozakonkursowym. W trybie konkursowym pod koniec czerwca ruszył np. nabór wniosków na zadania związane z „poprawą efektywności kształcenia ogólnego” (trwał do końca lipca).

Ogółem w woj. śląskim ogłoszono dotąd w związku ze środkami nowego RPO 19 naborów różnych wniosków (ogłoszenie musi poprzedzać otwarcie naboru o 30 dni). Część z nich mieści się w obrębie Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). Zaangażowane w ten instrument lokalne samorządy z czterech subregionów woj. śląskiego zagospodarowują ok. 32 proc. środków całego śląskiego RPO.

Według Goleśnej w ramach ZIT/RIT ogłoszono już nabory na infrastrukturę edukacyjną wychowania przedszkolnego (dla subregionów centralnego i południowego zostaną otwarte 1 września) oraz na rozwój mieszkalnictwa socjalnego i infrastruktury usług społecznych (dla subregionów centralnego i północnego – również 1 września). Będą to też jedne z pierwszych nowych projektów infrastrukturalnych.

Pierwszym dużym naborem na projekty infrastrukturalne będzie planowany w terminie 1 września br.- 29 stycznia 2016 r. konkurs dot. budowy i przebudowy dróg wojewódzkich (z szacowaną pulą środków ponad 800 mln zł). W lipcu br. zarząd woj. śląskiego przyjął plany rozbudowy dróg tego typu oraz kolei w regionie – jako dokumenty wdrożeniowe do przyjętej w ub.r. przez sejmik Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego.

Wnioski w konkursach RPO dot. dróg wojewódzkich i linii kolejowych mogą dotyczyć jedynie projektów zawartych na listach rankingowych obu planów. Na liście drogowej wysoko znajdują się m.in. dwa już realizowane projekty (budowa obwodnicy Pawłowic oraz budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej), których inwestorzy (Zarząd Dróg Wojewódzkich i rudzki samorząd) deklarowali już wolę ubiegania się o środki unijne.

W październiku br. mają też ruszyć przygotowywane w ramach ZIT/RIT nabory wniosków na infrastrukturę transportu zbiorowego, inteligentne systemy transportowe, zakupy autobusów i poprawę efektywności (z pulą środków również ponad 800 mln zł)

Mimo tych pierwszych działań samorząd woj. śląskiego nadal przygotowuje dokumenty pod kątem uruchomienia naborów wniosków w innych dziedzinach nowego RPO.

Choć np. pierwotnie planowano, że jako pierwszy z ogłaszaniem konkursów wystartuje Wojewódzki Urząd Pracy (z działaniami związanymi z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu), okazało się, że ministerstwo przesłało samorządom znowelizowany projekt wytycznych w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, wymuszający zmiany w konkursowym regulaminie. Otwarcie tych naborów przesunięto więc na 31 sierpnia.

„Wiemy też, że np. (…) aby uruchomić środki na infrastrukturę zdrowotną, musi powstać tzw. mapa potrzeb zdrowotnych, której stworzenie leży po stronie wojewody. Te projekty będą skomplikowane i trudne do wyboru – bo będą musiały zgadzać się z mapą potrzeb, przejść opinię krajowego komitetu sterującego. W tym roku żadnych konkursów z obszaru infrastruktury zdrowia ogłaszać jeszcze nie będziemy” - zasygnalizowała Goleśna.

Nieco podobnie jest w obszarze rewitalizacji. Nadal na szczeblu lokalnym powstają programy rewitalizacyjne będące warunkiem ubiegania się o tego typu fundusze. Wcześniej te programy muszą jeszcze zostać zaopiniowane w regionach.

W tym roku w aktualnym harmonogramie (przyjętym na początku sierpnia) nie przewidziano jeszcze konkursów dotyczących też m.in. transportu kolejowego, infrastruktury badawczej, badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach czy technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej.

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 18 grudnia ub.r. W nowym śląskim RPO znalazło się najwięcej środków UE spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro.

Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2,244 mld euro; prócz tego 1,108 mld euro kierowanych jest na ZIT/RIT, natomiast ok. 105 mln euro wspiera Obszary Strategicznej Interwencji (Bytom i Radzionków). Najwięcej środków śląskiego RPO trafi na energetykę (wraz z transportem zbiorowym), transport i rewitalizacje.

Nowy śląski RPO wdraża pięć instytucji – obok trzech wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego to: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP) oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Ogółem na ten rok planowane są w regionie 53 nabory wniosków.(PAP)