„To trzecia wersja programu, powstała po uwzględnieniu konsultacji społecznych. Projekt będzie teraz opiniowany przez gremia rządowe, a do 10 kwietnia ma być przekazany Komisji Europejskiej” - powiedział PAP Paweł Florek z urzędu marszałkowskiego w Lublinie.

Województwo lubelskie otrzymać ma na realizację programu 2,23 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To szósty pod względem wielkości budżet spośród wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych.

Najwięcej pieniędzy, ponad 225 mld euro, ma być przeznaczone na poprawę dostępności komunikacyjnej województwa, głównie poprzez dofinasowanie remontów i modernizacji dróg. Chodzi tu o drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym, które mają stworzyć możliwości dogodnego dojazdu do głównych szlaków, modernizowanych z funduszy ogólnokrajowych.

Na wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w projekcie programu przewidziano prawie 159 mln euro. Za te pieniądze będą wspierane inwestycje dotyczące wykorzystania energii słonecznej i geotermalnej, produkcji energii z biomasy i biogazu, wytwarzania biopaliw. Twórcy projektu wzięli tu pod uwagę naturalne warunki Lubelszczyzny, regionu rolniczego, o dużym nasłonecznieniu. Wspierana też będzie budowa i modernizacja linii energetycznych umożliwiających przyłączenie do sieci lokalnych źródeł energii.

Ponad 156 mln euro posłuży wsparciu inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie współpracy gospodarczej, promocję firm, udział przedsiębiorców w targach i misjach. Dofinansowana będzie działalność klastrów oraz przedsiębiorstw stawiających sobie za cel nie maksymalizację zysku, lecz realizację celów społecznych.

Na rewitalizację obszarów, gdzie występują problemy społeczne, przeznaczono prawie 128 mln euro. Za te pieniądze samorządy będą mogły remontować i modernizować budynki, ulice, infrastrukturę komunalną tworząc jednocześnie warunki do polepszenia sytuacji mieszkających tam ludzi, wzrostu ich aktywności, zmniejszania bezrobocia i ubóstwa.

Kolejne blisko 125 mln euro posłużyć ma wspieraniu integracji społecznej i poprawie dostępu do rynku pracy dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Dotowane będą kompleksowe programy, które przez szkolenia, udział w warsztatach, poradnictwo, płatne staże pracy, dadzą potrzebującym osobom nowe zawody i umiejętności pozwalające zdobyć pracę.

Wśród priorytetowych obszarów programu operacyjnego regionu jest także poprawa efektywności energetycznej budynków, na co przeznaczono ponad 113 mln euro, osiągnięcie dobrego stanu wód – prawie 106 mln euro oraz modernizacja placówek służby zdrowia i opieki społecznej – ponad 103 mln euro. Na promowanie przedsiębiorczości jest także 103 mln euro, na aktywizację bezrobotnych – prawie 100 mln euro i na samodzielne tworzenie przez nich miejsc pracy – kolejne przeszło 80 mln euro. (PAP)

kop/ mki/ dym/